De overheid als dienares van God.

 

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld., zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Romeinen 13. 1-7

 

Als mensen/burgers horen we de overheid te gehoorzamen zodat we niet bang hoeven te zijn voor reprimandes. Er zijn regels/wetten opgesteld speciaal om de burgers niet ‘de fout’ in te laten gaan.

 

Zoals iedere burger geacht wordt de wet te kunnen en te weten wat hun rechten en plichten zijn. Verwacht de burger van de overheid ook de wet van God te kennen. Zeker Romeinen 13 zou het kabinet in oogschouw moeten nemen. Gezien het feit dat Nederland met de daarbij behorende grondwetten uit de  joods- christelijke oorsprong ontstaan is. En daardoor de overheid als dienares van God gezien wordt. Ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

(Note; Romeinen 13 is geschreven in de tijd na koning Nero, deze Nero stond bekend om zijn verschrikkelijke vervolgingen! Nu met deze nieuwe koning werden de christenen met rust gelaten, ze konden nu in vrede leven, dat wat ze hiervoor niet gewend waren)

 

Ieder mens (ook als politicus) heb je een keuze om het goede te doen, een keuze tussen goed en kwaad, een keuze voor jezelf en voor je medemens. Kies dus wijs en bewust.

Je wil toch niet dat er tegen je gezegd wordt: ‘O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien?’ Handelingen 13.10 Je wil toch niet de armen, weduwen en de burgers hun recht afnemen? ‘Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de schrijvers die onheil voorschrijven om de armen van hun recht weg te duwen, en de ellendige van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun buit worden, en zij wezen uitplunderen. Maar wat zult u doen op de dag van de vergelding, bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt? Naar wie zult u vluchten om hulp en waar zult u uw rijkdom laten? Jesaja 10. 1-3 - ‘Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee maken. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank, die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. Jesaja 5. 18-23

 

Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken, zij jagen wederdiensten na. De wees doen zij geen recht,

en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. Jesaja 1.23

De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war.

De HEERE staat gereed om Zijn rechtszaak te voeren, en Hij staat klaar om over de volken recht te spreken.

De HEERE gaat in het gericht met de oudsten van Zijn volk en de vorsten ervan. Ú hebt immers deze wijngaard verbrand, en wat u geroofd hebt van de armen, bevindt zich in uw huizen.

Welk recht hebt u om Mijn volk te vertrappen en de armen te vermorzelen? spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten. Jesaja 3. 12-15

 

In de bijbel staan meerder stukken over de ‘heersende’ macht en/of over de overheid. Zowel leefregels als omgangsvormen tegenover elkaar, als volk en als overheid.

Het is niet aan het volk om te oordelen over onze overheid, het is de wel de taak om elkaar te waarschuwen en te wijzen op bepaalde gedeeltes. Nee, Het is niet aan ons om te oordelen!

(ook al zou het wel handig kunnen zijn, om oorzaak en gevolg naast elkaar neer te leggen)

 

Dit ging over de taak van de overheid. Maar wat staat ons 'burgers' te doen?

 

Kijk eens naar de kaamvrouwen uit Egypte, ze kregen de opdracht van de Farao om alle pasgeboren te laten sterven.. en deden ze dat? Welke wet stond erboven? Precies, Gods wet en daardoor kozen ze voor het leven, ze kozen voor God.

Kijk naar Mozes, hij was een moordenaar een stotteraar en toch koos God hem uit om het volk uit Egypte te halen. Deed Mozes wat de Farao van hem vroeg of deed Mozes wat God van hem vroeg?

En Rachab, zei woonde in Jericho (had persoonlijk ook niet de beste reputatie) toch verborg ze de verspieders in haar huis. Was ze daarmee gehoorzaam aan de stadsbestuurders? Werd ze gestraft of gespaard door haar ongehoorzaamheid?

En Daniel, deze vriend van God is in de leeuwenkuil gegooid (en in een vurige oven gegooid) omdat hij bleef bidden tot God en daarmee een Perzische wet had overtreden. Zelfs de koning zag en wist dat Daniel onschuldig was maar kon niet onder de wet uit…. En heeft God Daniel in de steek gelaten omdat hij de wet had overtreden?

En de wijzen uit het oosten, die op kraamvisite zijn geweest bij Baby'tje Jezus, welke weg terug namen ze?

En Koningin Esther wat deed zei? 

En Jezus zelf... was Hij 'vriendjes' met de heersende machten?

Er zijn in de Bijbel meer verhalen te vinden van het niet navolgen van plaatselijke wetten en de  ontrouw richting de 'heersende machten'. Verhalen waarin Gods trouw en Gods weten boven de aardse wetten en machthebbers worden gezet.

 

En er is wat dat betreft nog niets veranderd.

Tijdens WO II…… hoeveel joden zijn er procentueel vermoord vanuit Nederland en omliggende landen?  Hoeveel mensen/joden zijn er verraden? Hoe kijken we daar op terug? 

Welke wet was eigenlijk belangrijker?

 

Kijk eens naar de landen waar de Bijbel verboden is, waar het verboden is om een Christen te zijn, verboden om een Bijbel in bezit te hebben.. Wat is dan gehoorzaamheid?

Als de overheid de satan aanbid, zijn wij dan goed bezig als we de overheid dienen?

 

En hoe is het dan nu, globaal? Worden er nu wereldwijd niet wetten voorgeschreven die indruisen tegen God en Zijn gebod?

 

Als we gaan kijken naar de Bijbelverhalen zien we dat God niet koos naar ‘de perfecte’ mens om als voorbeeld te dienen en te gebruiken. Juist de mensen met een goed hard, met een rechtvaardigheidsgevoel en met menselijke fouten, mensen met lef worden beschreven en vooral gebruikt. Deze mensen werden en worden juist als voorbeeld gebruikt. NU NOG. Juist mensen waarvan we ‘het’ niet van verwachten, worden door Hem geleid en gestuurd. Dit zijn gewone mensen net als jij en net als ik, met gevoel voor eerlijkheid en een Gods besef. Deze mensen tonen lef en wilskracht, vaak niet eens uit eigen kracht maar kracht gekregen van de Geest om op te staan! Ja, we hebben een strijd te strijden niet tegen vlees en bloed, maar een geestelijke strijd.

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

EFEZE 6:10‭-‬20 SV

 

Wil ik daarmee alle mensen opzetten tegenover de machthebbers van ons land en/of natie?

Nee, daarvoor ben ik niet van belang, dat is niet mijn doelstelling, dat is ook niet wat God van mij vraagt.

Wel is het de bedoeling om mensen aan te sporen en aan het denken te zetten. We hebben een keuze. Keuze tussen goed en kwaad, liefde en haat, God en duivel.

Welke wetten zijn er voor jou belangrijker?

Voor wie kies jij?

 

Wees moedig