Angst is een slechte raadgever!

Gepubliceerd op 15 september 2022 om 13:22

1Zwijg voor Mij, kustlanden, laten de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken, laten wij samen naar voren komen voor het oordeel.

2Wie heeft vanwaar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard,

als wegwaaiende stoppels aan zijn boog?

3Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede, over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad.

4Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin!

Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.

5De kustlanden zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde beefden; ze kwamen naderbij en traden toe.

6De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: Wees sterk!

7De vakman bemoedigde de edelsmid, hij die met de hamer gladmaakt, hem die op het aambeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: Het is goed.

Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen.

8Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,

9u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken,

en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.

10Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

11Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen.

12U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.

13Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.

14Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël. Jesaja 41 1-14

 

Jesaja is z’on ontzettend mooi boek.. mooi en vol met beloftes. Beloften voor hen die zich houden aan het verbond, voor hen die hebben gekozen om bij Jezus te horen voor hen die niet angstig zijn in tijden van ellende en verdrukking, voor hen … ja, voor deze mensen staat iets bijzonders te gebeuren.🤩

 

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhandbij u zal het onheil niet komen. Psalm 91. 7

 

De grondbetekenis van het woord ‘angst’ houdt in dat we door innerlijke conflicten in stukken worden gescheurd. Conflicten die ons een desoriënterend gevoel geven en dus verwarren.

God wil niet dat we in angst leven! In de Bijbel staan 366 teksten met; je hoef niet bang te zijn. Voor elke dag (incl. schrikkeljaar) een anti-angst bemoediging. Waarom? Omdat we niet angstig hoeven te zijn, zolang we Hem bij ons hebben. Als we in angst gaan leven sluiten we ons af voor Zijn woord en belofte… zal ons dan niets kunnen gebeuren of overkomen? Zijn we dan zo beschermd dat niemand ons kan raken? Nee, integendeel.

Het kwaad wil ons van God vandaan houden, het zal van alles gaan proberen.. en God zal ook het nodige toestaan.. Waarom? Omdat Hij God is.. de enige.. Hij wil niet dat we voor andere (goden) kiezen, Hij wil dat we volledig Hem zien en erkennen als Heer en Zaligmaker. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld met een zelfdenkend vermogen en met een eigen karakter.. Hij/God wil dat we voor Hem kiezen, niet een beetje, niet soms wel, soms niet.. maar helemaal en onvoorwaardelijk! Doordat we dan door al die ellende heen toch voor Hem kiezen weet Hij dat we het waard zijn.

We worden gelouterd, gezuiverd net zolang tot we puur en goed genoeg zijn.. Halleluja

 

Omwille van Mijn Naam stel Ik Mijn toorn uit, omwille van Mijn roem zal Ik Mij bedwingen, u ten goede, zodat Ik u niet zal uitroeien.

Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.

Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven. Jesaja 48

 

Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. Psalm 66.10

 

Gelijk zilver, of koper, of ijzer, of lood, of tin in het midden eens ovens vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte; alzo zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid daar laten, en smelten. Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het vuur Mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden. Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult gijlieden in het midden van haar gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb. Ezechiël 22. 20-22

 

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.

Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. Maleachi 3. 2-3

 

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timo 1.7

 

En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Lucas 21. 9

 

En dan, ja, dan worden we gedragen.. we zullen door een heftige/moeilijke/rotte periode heen moeten. Maar het zal ons niet raken.

We hebben een strijd te strijden tegen machte en krachten hier op aarde (Efeze 6) maar hoeven dit niet alleen te doen. En als de strijd ons teveel of te zwaar wordt kunnen we de strijd ook weer terug geven, dan strijd de Heer voor ons… dus wat heb je te verliezen? …?... wat wil je? Het is zo eenvoudig, God heeft al overwonnen.. en jij mag en kan meevieren! Wij – jij - ik moeten hier op aarde alleen overeind zien te blijven, onvoorwaardelijk voor Hem kiezen, en Hij - de Heer, jij en ik gaan samen de strijd aan.. de strijd waarvan je weet wie de overwinnaar is, een strijd die je niet alleen hoef te strijden. Een strijd die verzekerd is van beloftes, beloftes waarvan we alleen maar kunnen van dromen… waar wacht je nog op..

 

Wees moedig vertrouw op God

 Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.