Vergeef ons Heer!

Gepubliceerd op 17 september 2022 om 22:45

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Mat 6.12

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Mat 26.41

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.

Mat 5.44

 

Hoe vaak hebben we deze teksten gehoord en gelezen.. hoe vaak zijn deze teksten gebruikt wanneer er wat was gebeurt en kreeg je deze teksten terug? Hoe vaak heb jezelf deze tekst gebruikt? Regelmatig, niet waar?

Maar wie bepaald wie onze vijanden zijn?

Was het niet Jezus zelf die aan het kruis hing en zei; Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen..(Lucas 23) voor wie bad hij op dat moment? Voor de mensen die op het plein die riepen ‘kruisig hem’? Voor Pontius Pilatus?..

Hij bad voor de soldaten die zijn klederen aan het verdelen waren. Zien jullie dit verschil? Pontius Pilatus had het vermogen om Jezus vrij te spreken- maar Pilatus waste zijn handen in onschuld, hij zag geen schuld, toch kon hij geen oproer van de bevolking gebruiken en liet daarom de keuze bij het volk.

Bad Jezus voor het volk die hem aan het kruis wilde hebben? Bad hij voor de farizeeërs die tussen de mensen door het volken stonden op te jutten?

Nee, hij bad voor de soldaten, die oprecht geen erg hadden in wat ze aan het doen waren.

Het verschil zit in het bewust het verkeerde kiezen!

 

Vaak had ik me afgevraagd (en meerdere met mij); hoe het toch kon dat in WOII zoveel joden zijn verraden, hoe heeft het zover kunnen komen? Vaak snapte ik niet waarom het volk niet eerder in opstand was gekomen. Ook de opmerking achter af.. ‘we hebben het niet geweten’, kon ik niet plaatsen.

Maar we zien het nu onderling ook weer om ons heen gebeuren, er zijn mensen die oprecht niet zien wat er aan de hand is die oprecht in angst leven.

Er mensen die het wel zien maar het niet willen of kunnen toegeven. En er zijn mensen die het weten, voelen … maar gekozen hebben en bewust blijven volharden.

Is dat dan ook niet het hele punt.. de volharding in het kwaad? De stijfkoppigheid (Deut. 9. 13- Ex 32.9) en daardoor bewust verkeerd kiezen. Het van God los zijn, letterlijk.. Het kiezen voor het leven hier op aarde, het bang zijn het te verliezen, het bang zijn om je sociaal, maatschappelijke, financiële, en van alles los te laten.. de denkbare vrijheden de eventuele luxe de mammon.. alles los te laten en voor onze God en Zaligmaker te kiezen? Of juist zelf meer willen zijn dan?

 

Brand je handen er niet aan! Kijk dan ook uit voor vals kerken/ voorgangers/ dwaalleren, word je in de kerk nog oprecht gewaarschuwd? Wordt het echte evangelie verkondigd? De verleidingen van een mooie evangelie, het klinkt zo mooi maar is het ook waar, klopt het wel?

Sommige denken zelf (of in groepsverband) zelf God te zijn.. deze stroming wordt steeds sterker.

Maar is dit niet de allereerste zonde op aarde? Wilde Eva ook niet gelijk zijn aan God?

En later, Babel, wilde ze niet een toren bouwen om op gelijke hoogte met God te zijn?

Zorg dat jezelf weet wat God van je vraagt en verlangt. Lees daarom zelf je Bijbel en vraag het! Vraag en bid om wijsheid en om antwoorden. (Psalm 118.8) Vertrouw geen mens, laat je niet inpalmen voor wie of voor wat dan ook..

 

Lieve mensen, Wij zijn God niet!

Hij is God en Hij alleen!

 

Ja, Gods Geest kan in je zitten. Ja, je lijf is je tempel waar God in leeft..(1 Kor. 6.19) maar dat maakt je nog niet zelf een god. Zullen we even de 10 geboden opfrisser, hoe begint die ook al weer..

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Exodus 20 1-7

 

Bid niet voor dit volk, hebben we die wel eens gehoord? Toch staat het letterlijk in de Bijbel, meerdere malen.. Ja natuurlijk, blijft het bidden voor je medemens van onnoembare belangrijke kracht, het is zelfs een opdracht! Maar wees voor jezelf ook bewust dat we niet altijd voor iedereen kunnen en MOGEN bidden, hoe pijnlijk ook. Sommige hebben een bewuste keuze gemaakt om God, om Jezus te verloochenen.

 

En u, bid niet voor dit volk, en hef voor hen geen geroep of gebed aan, want Ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot Mij roepen. Jeremia 11. 14

Verder zei de HEERE tegen mij: Bid niet voor dit volk ten goede. Al vasten zij, Ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer, Ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal Ik een einde aan hen maken. Jeremia 14. .-12

 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga over deze stad, en over al haar steden, al het onheil brengen dat Ik tegen haar uitgesproken heb, omdat zij halsstarrig waren door niet te luisteren naar Mijn woorden. Jeremia 19. 15

Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de HEERE. Jesaja 48. 22

 

 

Eigenlijk is het zo simpel.. het enige wat echt van belang is, is Jezus – God aanvaarden met je hele wezen. Is dat eng? Misschien, de eerste stap je overgeven en elk stapje is daarna steeds iets minder eng. Want uiteindelijk moet je hier, toch best heel veel los gaan laten. Het is een groeiproces zijn wat niet zomaar in één omschakeling mogelijk is, je hele denken en doen zal uiteindelijk veranderen.. en is dat erg? Nee, helemaal niet. Je krijgt er zoveel voor terug. Je gaat het leven zien zoals het is, je zal leugens ontdekken waarvan je het bestaan niet van wist, er gaan dingen op zijn plaats vallen die je eerder niet begreep.. en weet je wat het aller mooiste is.. de Geest komt (weer) in je wonen met Zijn innerlijke vrede en liefde. En.. en.. wat denk je van de belofte, Zijn belofte naar ons- naar Zijn volgelingen.

 

 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde

en zijn volk blijdschap.

En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten.

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.

Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen.

En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten

op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE. Jesaja 65. 17-25

 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreftde lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Openbaring 21. 1-8

 

Voor wie kies jij? Ga je mee? De nieuwe hemel en aarde staan al op ons te wachten. Of blijf je hier in volharding, houden van de wereld die geregeerd wordt door het kwaad en alles wat daarbij hoort? Het is jouw persoonlijke keuze.

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.