Verdeeldheid.

Gepubliceerd op 4 april 2020 om 23:12

Verdeeldheid.


Jezus brengt vuur en verdeeldheid op aarde.
Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is? Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder.
Tekenen des tijds
Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is? Want, als gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat, geef u dan onderweg moeite om van hem af te komen; anders zal hij u voor de rechter sleuren en de rechter zal u de gerechtsdienaar overgeven en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult daar voorzeker niet uitkomen, vóórdat gij ook de laatste duit betaald hebt.
Lucas 12:49‭-‬59

 

Steeds meer voel ik verdeeldheid onderling, bij vrienden en bij familie, de spanningen nemen toe. Er is verdeeldheid politiek gezien, er is verdeeldheid over de corona aanpak, er is verdeeldheid over de ernst van de zaak er is verdeeldheid onder de kerken, er is verdeeldheid tussen zzp-ers de mensen met loonstroken en werkgevers, er is verdeeldheid… tja waaronder is er eigenlijk geen verdeeldheid?


Sommige van ons zitten nu in hun eigen coconnetje, zoveel mogelijk in Lock down en helemaal in angst voor dat wat er zal kunnen gebeuren (terecht en/of onterecht daar gaat het nu niet om). Sommigen werken zich uit de naad, in de zorg of thuis om thuiswerk en kinderen te combineren, anderen zijn compleet uit hun comfort zone gehaald denk aan de leerkrachten die inmiddels niet met kinderen werken maar met de laptop… en zo loopt half Nederland rond met zijn eigen problemen, nou ja loopt… 😊


Steeds meer hoor je ook geluiden dat mensen er niet tegen kunnen, huiselijk geweld schijnt enorm toe te nemen, zelfmoorden onder zorgpersoneel, mensen die zo angstig zijn dat ze het leven niet meer zien zitten, mensen die eenzaam zijn, mensen die gek worden tussen de 4 muren, mensen die dierbaren hebben moeten verliezen zonder afscheid te hebben kunnen nemen… het is een rare tijd waar we in leven.

 

Soms wordt ik knetter van al dat nieuws het gaat nog maar om 1 onderwerp, dat van allerlei andere kanten bekeken en belicht wordt. Waar moeten we ons of focussen? Op de corona-ellende? Of kijken we dan alleen met een tunnelvisie? 

Het doet ons goed om te weten wat er nu echt allemaal afspeelt. Zijn we bewust welke tekenen er in de bijbel vermeld staan? En in welke volgorde? Veel mensen hebben de bijbel er al bijgeplakt en zeggen de tekenen van de eindtijd te zien, andere zeggen; ja doei, dat riepen ze in 1944 ook toen alle Joden werden vergast en de wereld bestaat nog steeds.. Ook hierin in is verdeeldheid.


Rond 1346-1351 heerste er de zwarte pest, de pest zelf kosten tientallenprocenten sterfte 75/100 miljoen mensen heeft de zwarte pest het leven afgenomen. Tijdens deze doodsangsten om een bacterie, gingen er veel mensen aan de drank, ze zagen het leven niet meer zitten en leefde van God los, alles wat God verboden had pakte mensen aan, ze leefde vooral van dag tot dag en in zonde, in de angst en de wetendheid dat de dood dichtbij was.
Het aantal Joden wat in deze periode omkwam was ongeveer 3%, dit kwam door de joodse hygiëne wetten, (dit was toen nog niet bekend) daarom gaven velen de joden de schuld, sommige gingen zover dat ze beweerde dat de joden opzettelijk de zwarte pest ‘ontwikkeld’ hadden.Na deze enorme ziekte waren er nog meer problemen en nog meer doden, er was voornamelijk politieke en religieuze instabiliteit-anarchie, armoede, klimaatsverandering, misoogsten en hongersnoden. Daarna volgde de Spaans griep, en daarna de eerste en de tweede wereldoorlog (waarin 6 miljoen Joden het leven lieten).


Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven, …. Ezechiël 5.12
Is dit bedoeld rond de periode van de zwarte pest? Speelt dat nu af in de periode van Corona? Of is hier 1 dag als duizend jaar en is de eindtijd zo uitgestrekt over honderden jaren? Als de bijbel spreekt over een derde van de mensen zal sterven, over welke percentages spreken we nu, vandaag de dag?

 

En Jezus antwoordde en zeiden tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangere en de zogende in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Mattheüs 24. 4-21


Dit is een gedeelte van Mattheus maar ik wil u/jullie zeker uitnodigen vooral ook de rest te lezen, om echt te kunnen begrijpen wat er staat, en waneer je weet, wat er staat, hoef je ook niet meer bang te zijn en snap je ook de tweestrijd en verdeeldheid die er nu op aarde onder de mensen heerst.


Onthoud voor jou voor mij voor iedereen, Hij is de weg, de waarheid en het leven.


Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar Mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Jesaja 54.10

 

Weesmoedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.