Geef ons heden ons dagelijks brood

Gepubliceerd op 16 juni 2020 om 12:21

 

Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen (Matteus 6.9-13)

Wie kent dit gebed niet? Jezus heeft ons dit gebed gegeven zodat we weten wat we kunnen bidden, altijd en overal, zelfs als we even geen kracht hebben om te kunnen bidden.
Dit gebed is zo alomvattend en zo actueel, misschien ook wel juist vandaag de dag waarin we leven in onmacht en machten die vechten om vooraan te staan, mensen die verward zijn, die niet meer weten hoeveel schade ze aanrichten met hun daden- mensen bezeten van de duivel en vele levens verwoesten. Leiders die horen te regeren maar voor andere krachten (geld-macht) kiezen dan dat ze kiezen voor het juiste- God kiezen… Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze!

Ja, we zijn zelf ook schuldig, hebben zelf ook fouten gemaakt bewust en onbewust helaas zit dat in de mens zelf. En God weet dat, daarvoor ook; vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als mens ben je nogal eens geneigd om verschil te maken tussen de enen zonde en de andere, maar zonde is zonde, - en daarmee wil ik de moordenaars- terroristen en verkrachters ed. - zeker niet vrij pleiten. En er staat ook beschreven dat er niet voor iedereen ruimte in zijn of haar hart is voor vergeving……….. Maar we moeten onze schuldenaren wel vergeven hoe moeilijk en hoe hard het ook is. Al is het alleen maar voor onze eigen ziel, om rust te vinden. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding (Psalm 62.2) Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. (Leviticus 19.15)…… om ons hart niet net zo zwart te laten worden als dat van… vul maar in moordenaars, verkrachters, terroristen, activisten, grote machthebbers en andere die ons pijn hebben gedaan. We hebben de vergeving van God maar ook van elkaar nodig.

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelve geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Mattheüs 18. 15-17

Rechters moeten bij hun uitspraken altijd rechtvaardig blijven en zich niet laten leiden door het feit of iemand rijk of arm is, zij moeten altijd strikt rechtvaardig zijn. (1 Johannes 2.29)

Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. (Lucas 12.57)U weet zelf wat goed en rechtvaardig is. (Lucas 10.27)

Met ons nuchtere verstand mogen we aannemen dat we weten wat het verschil is tussen goed en kwaad, en dankbaar zijn dat wij niet hoeven te oordelen maar dat een rechtvaardig God dat voor ons doet. Moeten we daarom zwijgen voor het boze? Nee, spreek de personen die ‘schuldig’ zijn eropaan. Dat is onze taak, God mag oordelen.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren en zuiver rechtspreken, ook over de armen. (Psalm 135.14)
De HERE is rechtvaardig voor zijn volk, met liefde zorgt Hij voor zijn dienaren. (Psalm 72.2)

Wie schuilt bij God, de allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermd hem (psalm 91.1)

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden ( Lucas 11.13) Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? (Mattheüs 7.9)

En zo gaan we van rechtvaardigheid naar geef on heden ons dagelijks brood.
Op zoek naar teksten over brood zag ik veel overeenkomsten, vaak werd er besproken over de ‘voeding’ brood maar nog vaker kwam er in de teksten naar voren dat God en/of Jezus zichzelf ziet als het ‘levende’ brood. Denk aan de wonderbare spijziging van brood en vis, (Mattheüs 14) waarbij er vele mensen te eten krijgen van 5 broden en 2 vissen, en waarin Jezus de gelijkenis trekt met zichzelf, Hij is het wonder waarvan je mag eten. Jezus zegt, ‘ik ben het brood’ (Johannes 6.48)


Zelfs de duivel probeerde Jezus uit de tent te lokken om van een steen een brood te maken. De raven kwamen brood brengen, stel je voor.. stelen als de raven is een uitdrukking en in de bijbel brengen de raven voedsel! De ’verrader’ van Jezus is zelfs aangewezen doormiddel van een stukje brood.


Het geef ons heden ons dagelijks brood wordt snel gezien als bidden voor je dagelijkse voedsel, maar eigenlijk is dit dubbel bedoeld, natuurlijk mag je dankbaar zijn eten op je bordt te hebben en je buik te vullen. Maar we hebben het geestelijke brood ook zo hard nodig-elke dag.
Jezus zeiden dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft het ware brood uit de hemel. (Johannes 6.32)
En de duivel zeiden tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. (Lucas 4.3)
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal eeuwig leven; en het brood, dat ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven de wereld. (Johannes 6.51)

De raven brachten hem des morgens brood en vlees en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Elia en de weduwe van Sarefat. (1 Koningen 17.6)

Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, haar armen zal ik met brood verzadigen (Psalm 132.15)

Wie zijn akkers bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, is verstandeloos (Spreuken 12.11)

Jezus dan antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. (Johannes 13.26)

Als we nu nog eens het Onze Vader lezen-opzeggen, zal het dan weer in de automatische piloot gaan? Of denken we net even iets verder? Het gebed begint en eindigt met; 

Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid

God is groter dan alle andere machten en krachten hier op aarde, waarvoor kiezen voor het kwade, als je ook voor God kan kiezen?

 

 

Wees moedig vertrouw op God
Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.