Hoe vaak zijn we voorgelogen...

Gepubliceerd op 29 september 2020 om 13:59

Hoe vaak zijn we voorgelogen!

 

Ik weet nog goed dat we een kandidaat dominee op de kansel hadden staan die eigenlijk niet meer wist of hij daar nog wel op zijn plek stond. Vol passie en vol geloof wilde hij dominee worden en is hij aan zijn studie begonnen, hij wilden mensen het evangelie verkondigen en onderwijzen in geloof en mensen helpen en sturen naar God toe.. Eenmaal halverwege zijn opleiding heeft hij zoveel ‘les’ gekregen om juist de bijbel onderuit te halen, om juist ook andere geloven ernaast te houden… dat de opleiding meer voelde als geloofsafbraak, alles en overal waar hij zo vurig van overtuigd was, werd jarenlang onder zijn stoelpoten weg gezaagd en een persoonlijke geloofsopbouw om je verder als dominee te laten rijpen was ver te zoeken. Hij stond nu op de kansel maar was zelf volledig zijn geloof kwijt en het speet hem zeer, hij vroeg zich af wat hem te doen stond.. Heel eerlijk en oprecht, en spijtig voor hem... maar voor ons ook bevestigend dat de theologie studie meer en meer zich concentreert op dwaalleren en andere zaken dan daar waar het (naar mijn idee voor bedoeld is) de Bijbel en God… daar waar we al bang voor waren, we voelde al jaren aan dat de hoofdzaak van de preken niet meer om God en/of Bijbel ging maar om de spelletjes eromheen.

 

Misschien heeft u ook in de kerk gezeten toen ze het verhaal van Jonas en de vis volledig onderuit haalde. Er was een bijeenkomst geweest en die zondag daarop werden er in heel veel kerken het verhaal van Jonas verteld maar dan wel op de manier die ze zelf net onder ogen hadden gekregen. Er waren wetenschappelijke bewijzen dat dat helemaal niet kon om 3 dagen in een vis te overleven en er dan weer uit komen, we zouden het als voorbeeld moeten lezen en niet als waargebeurd ….. Maar.... daar draait nu net geloof op, je moet wel in de wonderen en tekenen van God geloven, je moet ze wel zien!

Eerlijk gezegd was ik die week best pissig, weer een stukje geloofsafbreuk binnen de kerken. Ik heb meerdere kennissen, vrienden, familie uit het land uit andere regio’s en uit andere kerken gesproken en die in die week in de kerk waren geweest, allemaal hadden datzelfde verhaal gehoord. Vele (bijna allemaal) hadden voor waar aangenomen wat hun was verteld, andere gaven met schroom toe dat ze niet goed genoeg hadden opgelet waar het nu daadwerkelijk over was gegaan - de diepere inhoud was hen ontgaan.

Als proef op de som heb ik heb het onze kinderen gevraagd, wat weten jullie van Jonas en de vis? Alle drie geloofde heilig in Jonas en de vis, ze wisten exact te vertellen hoe het is verlopen (volgens de bijbel) en ze geloofde ook daadwerkelijk wat er stond. tip van de dag; Geloof  als een kind!

Ik verzeker jullie; als je niet verandert en wordt als een kind, dan zult je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Mattheüs 18.3

Laat de kinderen bij mijn komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Markus 8. 14-15

 

Later zag ik ‘toevallig’ een filmpje op YouTube, daarbij kwam het verhaal voorbij uit de tijd toen er nog actief op walvissen werden gejaagd. Het kwam regelmatig voor dat er een jager overboord viel, ze verdwenen omdat ze niet konden zwemmen of ze weren opgegeten door de vis – de jager werd de prooi- Ook is er regelmatig een walvis gevangen en zaten er resten van mensen in, maar waar dit filmpje op doelde was een wonder. Er was weer eens een jager/ mens die overboord was gevallen en was verdwenen - hij was zo bleek later- opgeslokt door een walvis, deze vis werd 3 dagen later alsnog gevangen en met het opensnijden van de vis kwam er nog een levende man uit.. dit was de man die drie dagen daarvoor overboord was gevallen bij een eerdere poging de walvis te doden. Oké de man was aangevreten door de maagzuren en ze hebben hem flink moeten afspoelen maar hij leefde nog wel!! Toeval? Nee, mijn geloof werd bevestigd. God heeft Jonas gespaard (en gestraft) om hem in de vis te laten zitten!

 

Later werd ook de hel vanaf de kansel in twijfel gebracht, zou de hel wel bestaan is dat niet om ons bang te maken, en zo erg zal de hel wel niet wezen, en je moet het niet zo letterlijk moeten nemen…. Maar mensen, zelfs Lazarus mocht niet terug naar de aarde om de mensen te waarschuwen… ze zouden hem niet geloven. (Lucas 16)

De rijke man en de bedelaar Lazarus

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.

En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.

En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.

En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.

En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.

Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.

En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.

En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,

want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.

Abraham zei tegen hem; Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.

Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.

Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

 

Als je dit in de Bijbel leest, wat denk je dan? Zal de hel bestaan? Of zullen er nog meer voorgenomen ideeën zijn die ons zijn verteld?  Wat speelt en leeft er nog meer af? Waarmee zijn we allemaal nog meer en door voorgelogen? Straks vertellen ze nog dat de aarde plat is, wie gelooft dat?

 

Nou…… misschien toch nog iets om overna te denken

Zullen we eens bij Genesis 1. 1-10 beginnen 😊

De schepping

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: eerste dag.

God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.

En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

En God zei; Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.

En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Vers 16-18 En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.

En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,

om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.

 

Oké zijn jullie een beetje een beeld denker? Zal ik er eens een Joods plaatje (afb. 1&2) bij doen, hoe zei denken dat de aarde eruit ziet, en lees Genisis dan nog eens.

 

 

 

Spreuken 8. 22-29

De Wijsheid is eeuwig

De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg,

al vóór Zijn werken, van oudsher.

Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest,

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.

Toen er nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren,

toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water.

Voordat de bergen waren verzonken,

vóór de heuvels, werd Ik geboren.

Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,

evenmin het begin van de stofjes van de wereld.

Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar,

toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed,

toen Hij de wolken daarboven sterk maakte,

Hij de bronnen van de watervloed versterkte,

toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde,

zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden,

toen Hij de fundamenten van de aarde verordende,

 

Herkennen jullie de UN vlag? (afb. 3) Weten hun meer? Kijk en vergelijk maar eens met die kaart ernaast. 

 

 

 

Misschien helpt het als je nadenkt over ‘waterpas’ … kan water rond lopen? Of is dat nu net de kracht van waterpas? Grote en bekende bruggen zijn die gebouwd met een berekening met een Bolling-de Bolling van de aarde? Als er een schip op de oceaan wegvaart en uit het zicht verdwijnt, komt dat doordat onze ogen niet zover kunnen kijken of omdat de wereld rond is en het schip over de ‘ronde zee’ vaart? En de luchtvaart vliegtuigen... Hoe werkt een radar-houd die rekening met een bolle aarde? 

Ja, maar al die foto’s uit de hoogt dan? Daar zie je toch dat de aarde rond is? (afb. 4) Ja, is dat zo? Is er niet een lens gebruikt zodat het rond lijkt?

 

Ik daag jullie uit om er eens in te verdiepen, zowel in de Bijbel als in de wetenschap.

 

 

Handelingen 1. 7-8 Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Samuel 2. 6-9 De HEERE doodt en maakt levend,

Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk,

Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

 Hij verheft de geringe uit het stof;

uit het vuil verhoogt Hij de arme

om hen bij edelen te doen zitten,

om hen een erezetel te laten verkrijgen.

Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE

en Hij heeft de wereld daarop geplaatst.

Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren,

maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis,

want een man is niet sterk door eigen kracht.

 

Daniel 12. 3 NBV  De Verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die vele tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim Daniel, en verzegel het boek tot de eindtijd. Vele zullen opzoek gaan en de kennis zal toenemen.

 

Mooi hé, Zoekt en gij zult vinden, klop en de deur zal worden opengedaan… Ik zou het u en mezelf willen toeroeppen; zoek, blijf zoeken naar de waarheid blijf zoeken naar God, lees de Bijbel, alles staat erin, je hoeft het alleen maar te willen en te doen… Vele zullen opzoek gaan en de kennis zal toenemen! Halleluja!

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Debora van Westen
2 jaar geleden

Wat een prachtig getuigenis van een man die nog levend uit een vis werd gehaald! Amen, onze Eeuwige Vader is getrouw!