Ja, overal is GOD!

Gepubliceerd op 1 november 2020 om 13:31

Ja, overal is GOD!

 

De toorn van God over de heidenen

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God beeft het hun geopenbaard.

Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan,. uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

En gelijk het hun niet goed gedacht heeft Godin erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. (Romeinen 1. 18-32)

 

Wie worden er in dit stukje bedoeld?  Eigenlijk dus ieder mens die leeft buiten de openbaring van het Evangelie. Of je nu Jood, Christen, heiden, boeddhist of islamitisch bent… Heeft God met jou een relatie? Of ben je buiten Zijn bereik? Is de mens niet al van God verlaten?

Nee, Zo lijkt het wel als je om je heen kijkt, al die ellende, strijd en zonden maar God is overal. Hij is niet de grote Onbekende in Zijn eigen schepping. Zeker, buiten de Bijbel om kan een mens nooit tot die rijke kennis van God komen die een kind van God mag hebben, een enige troost in leven en sterven. Maar dat wil toch niet zeggen, dat iemand die geen Bijbel in huis heeft, nooit eens wat van God merkt.

God is merkbaar aanwezig. Hij laat Zich op allerlei manieren zien. Er is altijd nog zoiets als de stem van het geweten. Je gevoel binnen in het stemmetje wat je verteld wat goed is en wat niet. Een mens wordt wel eens van binnenuit, van hogerhand aangesproken door God, zodat hij een ogenblik moet stilstaan op zijn levensweg en even tot zijn schrik denkt: Zit het wel goed met mij?

        

Ja, overal is God.

God is vlakbij. Altijd geweest. Vanaf de dagen dat Hij de wereld schiep. In Zijn almacht. Als God. Je komt Hem overal tegen. Je kunt eigenlijk nooit met een grote boog om Hem heen.

God openbaart zich. Alom. Noem dat Zijn algemene openbaring. Maar laten we het in elk geval niet ontkennen. Het is in onze eeuw nogal gewoon geworden in kerk en theologie te beweren, dat God Zich buiten Zijn Woord, de Bijbel, om niet openbaart. Ik vind dat een doodgevaarlijke leer. Want je zegt daarmee eigenlijk tegen mensen die niet bij de Bijbel zijn opgevoed en ook niets van de Bijbel weten: 'God heeft met jullie geen relatie; God bemoeit Zich met jullie absoluut niet.' Maar dit is helemaal niet waar. God laat ons nooit met rust. Zelfs het kleinste bloempje tussen het gras roept: 'Vergeet Mij niet.' Wij moeten geen atheïsme in de hand werken door te beweren, dat God weg is uit Zijn schepping. Zelf onze haren zijn geteld.

 

Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn (vs. 20). U kent misschien het verhaal van Mussolini. Met één van zijn vrienden stond hij eens boven op de top van een Alp. 'Wat is God toch een geweldige Schepper', zei die vriend. 'Wat?', antwoordde Mussolini. 'Als er een God bestaat, laat Hij mij dan nu eens vernietigen.' En terwijl hij zijn horloge uit zijn zak haalde, voegde hij eraan toe: 'Ik geef Hem een minuut de tijd.' De minuut verstreek. en er gebeurde... niets. 'Zie je wel,' zei hij, 'dat ik gelijk heb. God bestaat niet. God kan niet binnen een minuut bewijzen, dat Hij bestaat.' Mussolini leek gelijk te hebben. Hij werd een machtige man. Hij maakte een oorlog. Hij werd een soort 'Uebermensch'. Maar op een dag ging het mis. Hij verloor de strijd. Toen stapte hij in een auto, zette een Duitse staalhelm op, trok een Duits soldatenpak aan om niet herkend te worden en vluchtte weg. Totdat er schoten knalden en hij dodelijk getroffen werd. Was toen wellicht die ene minuut die hij God gegeven had om te bewijzen dat Hij bestond, pas om?

 

Wie kan zeggen, als hij voor God komt te verschijnen: 'Ich habe es nicht gewuszt?' Wie heeft er dan een geldig excuus? God was zo nabij. Op gehoorsafstand. Binnen ons blikveld. Je ontloopt Hem nooit.

 

Deze mentaliteit ervaar ik tegenwoordig steeds vaker, een soort struisvogelpolitiek (en hoorbaar ook andere om me heen) ‘Ïch hebe es nicht gewuszt?’ Zeggen we dat straks ook Als Jezus terug komt, als het de dag van het oordeel is…? Hebben we het dan ook niet geweten? Hebben we niet naar ons binnenste stemmetje geluisterd? Hebben we Gods Wonderen niet gezien, De waarschuwingen niet ontvangen?

Juist in deze tijd is het zo duidelijk de machten zijn bezig met een machtsstrijd… en wat denken jullie wie gaat het winnen? Het kwaad (lucifer) of het Goede – God, ons licht!? Welke kant kiezen we? Welke keuzes maken we? Waar staan we? Wat doen we?..... Echt, ik zou het uit willen schreeuwen aan de mensen die meedoen, die niet nadenken die slaafs en gehoorzaam zijn…. Maar het is voor ieder persoonlijk, JIJ hebt een keuze! KIES.

Maar wees waakzaam de klok tikt, eens komt de bruid zijn bruidegom ophalen en Jezus is de Bruidegom en wij… zijn wij klaar om bruid te zijn? Hebben we onze lampenolie bij de hand? Zijn wij voorbereid op dat wat gaat komen?

 

We hoeven het niet zelf te doen, we hebben een Bijbel gekregen waar alles in staat, Lees die, onderwijs jezelf, Bewapen je met zijn kracht en de liefde, om de strijd van deze tijd te kunnen strijden.

Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels (Efeziers 6.11)

En wordt het dan een makkelijke strijd.. Nee anders noemen ze het geen strijd.

Als u moet lijden omdat u christen bent. Hoeft  u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. (1 Petrus 4.16)

Moeten we daarom bang zijn…. Nee, God zegt wees niet bezorgd.

Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus (Filipenzen 4. 6-7)

 

Mooi toch… zolang we voor Hem kiezen, erkennen dat Hij Heer is, onze schepper en zaligmaker dat Zijn Zoon voor ons is gestorven, voor onze zonde… Laat Hij ons niet meer los. Bid, bid onophoudelijk om Bij Hem te zijn om Zijn liefde te mogen ontvangen om je ogen en oren te openen naar zijn wil, om je tong te laten spreken naar Zijn glorie… Halleluja!

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.