Engelen!

Gepubliceerd op 24 november 2020 om 11:50

Engelen!

 

Vaak als we aan engelen denken zien we die beeldjes/prentjes voor ons die we allemaal en overal kunnen kopen. Een mens gedaante met twee vleugels half blote lichaampjes met onschuldige bolle kinderkoppies,  enkel in doeken/kleden gewikkeld. Het liefst zo wit mogelijk afgebeeld… maar is dat het dan?

Veel mensen weten niet goed wat ze er mee aan moeten, we zien ze te pas en te onpas in allerlei leuke snuisterijen voor in huis. De bijbel heeft het er wel over maar hebben we ze zelf wel eens gezien? Het is voor vele onder ons toch nog een onbelicht stukje evangelie waar we eigenlijk niet echt raad mee weten. De katholieken (bv) hebben hun kerken er vol mee staan, terwijl anderen geen beelden en/of gelijkenissen mogen/kunnen uitten.

 

In Bijbelboeken waarin engelen voorkomen, staat geschreven dat engelen over bovennatuurlijke macht, kennis en capaciteiten beschikken. Engelen staan boven de natuurwetten en zijn tot dingen in staat die voor de mens onmogelijk zijn.

Als we gaan lezen zien we in een aantal gevallen dat de engelen in eerste instantie niet als zodanig als engel door de mens herkend wordt. Bijvoorbeeld in Genesis 18, Daar komen drie mannen bij Abraham en Sara langs met een boodschap, dit zijn engelen in mensen gedaantes. Even verderop lezen we over de twee mannen die naar Sodom gingen met een waarschuwing een boodschap kwamen brengen. Waarin pas later blijkt dat deze bezoekers engelen zijn.

In Richteren 13.21, waar de bezoeker indruk maakt maar pas bij zijn vertrek als engel wordt herkend. In de Hebreeuwse Bijbel worden engelen, als ze een boodschap komen brengen, niet beschreven met vleugels maar als mens gelijke figuren amper te onderscheiden.

 

Anders is dat met engelen die de grootheid van God verkondigen, zoals in Jesaja 6 (serafijnen met zes vleugels) en Ezechiël 1 (wezens met vier vleugels).

Er zijn dus verschillende soorten en hiërarchie in het engelen bestaan. (overzicht vanuit de Thora)

1          Levende Wezens                                                            Ezechiël 1

2          Ofanium (wielen)                                                            Ezechiël 1

3          Erelim                                                                               Jesaja 33.7

4          Galgallim (storm/wervelwind)                                      Ezechiël 1.4

5          Serafs                                     6 vleugels                         Jesaja 6

6          Engelen                                  Boodschappers                     

7          Elohim                                    “Goddelijke wezens”

8          Zonen van God                       Zonen van de Elohim  Genesis 6. 1-4

9          Cherubs                                                                           Haggai 13b

10        Isjim                                        Menselijke wezens        Genesis 18.2/                                                                                                        Daniel 10.5

 

Engelen hebben verschillende taken, zo zijn er:

  • Boodschappers: Zij worden uitgezonden om mensen te waarschuwen of een boodschap van God te verkondigen. In de christelijke traditie verkondigde de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria dat zei de Messias ter wereld zou brengen.
  • Aanbidders van God: Aangeduid als serafs of de meervoudsvorm serafim.
  • Dienaren van mensen: Zij beschermen mensen en 'dragen hen op handen'.
  • Strijders van God: Zij voeren zowel geestelijke als fysieke strijd in de hemelse gewesten en op aarde tegen boze geesten en tegen mensen die Gods plannen willen verijdelen.
  • Uitvoerders van Gods wil: Dit is het geval in de Tenach.
  • Bewakers van de muren en toegangspoorten van de Hemel en de hel.
  • Notulisten van alle daden van iedere mens.
  • Aanwezig zijn tijdens het gebed van mensen.

 

Engelen hebben een vrije wil en kunnen voor of tegen God kiezen. Dat is overeenkomstig met de mensen wij hebben ook een vrije wil gekregen, alleen één belangrijk verschil tussen engelen en mensen: als engelen ervoor kiezen tegen God in te gaan, is die keuze onherroepelijk, terwijl voor mensen tot aan hun sterven de mogelijkheid tot berouw en bekering blijft bestaan. -denk aan de moordenaar aan het kruis (Lucas 23 39-43)- De Satan is een gevallen engel en de duivel, De Gevallen engelen (demonen) hebben deze macht over de natuurwetten gehouden; hun val heeft hun bovennatuurlijke macht, kennis en vermogens niet aangetast. Dit stelt hen in staat grote invloed uit te oefenen op de mens en op de atmosfeer.

 

Nogmaals: We hebben als mensen dus een keuze, een keuze tussen goed en kwaad, God of duivel, liefde of haat, licht of duisternis, Hemel of hel…..

Het is dus van belang en goed om te weten dat er engelen zijn! We staan er niet alleen voor,  er zijn vele en vele engelen om ons heen. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tienduizendmaal tienduizenden, en duizendmaal duizenden. (lees oneindig veel) Openbaring 5.11 of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan aanbidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? Mattheus 26.53

 

Soms herkennen we ze niet direct als engelen maar blijken ze dat achteraf wel te zijn. Engelen zijn hier op aarde om ons mensen te helpen! Ze Beschermen jou en je gezin! Ze begeleiden je de goede kant op. Ze zijn de directe boodschappen ‘mailbox’ naar onze Heer! Engelen zijn altijd rondom aanwezig, niet altijd even zichtbaar maar ze zijn er wel. Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien Mijn Vader, Die in de Hemelen is. Mattheus 18.10

Dus in welke tijd we ook leven en hoe ellendig het er soms uitziet. En hoe groot de macht van de duivel ook aanwezig is… God is er ook! Hij is groter en sterker heeft een groter engelenmacht dan zijn tegenstander. Hoe veel macht en vieze spelletjes de duivel ook met ons mensen speelt, uiteindelijk gaat God overwinnen! Zijn Glorie is groter!

Mocht het je dus in deze tijden het even teveel voor je zijn, mocht je de duivel zijn werk doorzien, beangstig je de tijd waarin we leven…. Keer je naar Hem, vraag om hulp… Er is altijd een engel in de buurt om je te troosten en te beschermen. En ook al zie je ze (nu even) niet ze zijn er wel, vertrouw erop! God geeft ons nooit meer dan we kunnen dragen, Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw; Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10.13  dat wil niet zeggen dat de tijd waarin we leven zo plezierig zou zijn. Maar blijf je op Hem en zijn woord richten, blijf bidden, blijf lezen… dan mogen we uiteindelijk wel bij Hem zijn…  Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Mattheus 18.11

Hou vol lieve mensen, hou vol. Je weet nooit wie een helper van Hem is, wees dan ook zelf een engel voor andere. Hij komt ons helpen, Hij stuurt zijn engelen.

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.