Verdeel en heers!

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 12:00

Verdeel en heers is een term die je steeds meer hoort deze tijd maar waarom, wat betekent dat? Wat moeten we ermee?

Verdeel en heers(Divide et impera) is altijd de politiek van de duivel geweest. Het is een tactiek waarbij de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt, hoeft niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden.  Ook in het politieke bedrijf en in de oorlogvoering wordt deze tactiek toegepast. Maar ook in de kerk is de verdeel en heers-strategie toegepast, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk.

Zie het mysterie der wetteloosheid waar Paulus over spreekt. Door volkeren, mensen en zelfs christenen tegen elkaar op te zetten, creëert de duivel chaos. En die chaos gebruikt hij om naar de macht te grijpen en één wereldregering, één wereldeconomie en één wereldreligie te creëren. Dat is de zogenaamde nieuwe wereldorde. Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat absoluut abnormaal is. Deze leugengeest is werkzaam in de wereld, de regeringen, het leger, de media en in het geldsysteem. Wie niet buigt voor deze leugens dreigt te worden uitgestoten van de maatschappij. Maar dan zal onze God zich bewijzen als de ware God en Redder als geen ander. Wees bemoedigd door deze boodschap. 

 

Kijk eens om je heen, waarin worden en/of zijn wij als christen nu zo verdeeld. Er zijn groepen mensen/christenen die braaf de overheid volgen.. want in de bijbel staat: Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Romeinen 13:7

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Romeinen 13:1

Wanneer het over politiek gaat, is Romeinen 13 ongetwijfeld de meest aangehaalde tekst. Het is zowel voor protestanten als katholieken een standaard tekst. Vaak wordt deze tekst uitgelegd dat het onze christelijke plicht is om de overheid te gehoorzamen en een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan deze ‘dienares van God’. Maar is dit wel de goede uitleg? Als we gaan kijken wanneer deze tekst is geschreven, krijgen we een beter beeld van wat Paulus wil zeggen. Hij schrijft zijn brief in een tijd van de regering van keizer Nero. Deze beruchte keizer begon zijn ambtstermijn eigenlijk heel goed. Hij kwam aan de macht in 54 n. Chr. en de eerste jaren van zijn bewind was er rust, vrede en welvaart. Zijn voorganger Claudius had joden en joodse christenen uit Rome verbannen. Nero had dit bij zijn aantreden weer recht gezet. Het begin van zijn regeringsperiode was dus een soort mini gouden eeuw, de mooiste en rustigste tijd sinds keizer Augustus.  Pas daarna ontpopte Nero zich als een machtswellusteling en wrede vervolger van christenen.
In deze eerste periode van relatieve rust schreef Paulus de brief aan de Romeinen. De christenen bezaten een behoorlijke mate van vrijheid, maar je moest natuurlijk wel op je tellen passen. Opstand zou de stabiliteit in gevaar brengen! En dit is precies de boodschap van Paulus: doe niet mee aan rebellie en opstand. Hij kiest zijn woorden heel nauwkeurig. Hij gebruikt het woord hupotassō, dat onderwerpen betekent in de zin van zich schikken naar, zich voegen. Het Grieks heeft een eigen woord voor het gehoorzamen van overheden (peith-archeō ‘aan de overheid gehoor geven of gehoorzamen’, bv. Tit.3:1), maar dat gebruikt Paulus hier niet. Het evenwicht van de nieuwe tijd is fragiel en daarom roept hij de gelovigen op zich te onderwerpen, zich te voegen, zich te schikken. De kernbetekenis van dit woord is ‘orde’, ordening. Dit is niet hetzelfde als een oproep tot gehoorzaamheid. Een christen die weigert de keizer te aanbidden, maar accepteert dat hij de doodstraf krijgt, onderwerpt zich wel, maar is niet gehoorzaam.

Maar moet je ook gehoorzamen aan een keizer/koning/minister als ze niet in Gods licht staan?

 

Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Romeinen 13:7

hierboven staat hetzelfde stukje uit de bijbel maar als we deze nu nog eens lezen, lezen we dan ook het tweede gedeelte van dit kleine stukje tekst?

 

Jesaja10 1-3 Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. 2 10:2 Jes. 1:23 3:14 5:23 Zij verdraaien het recht van de zwakken en ontnemen de armen van mijn volk hun deel. Weduwen vallen hun ten prooi, wezen worden door hen beroofd. 3 10:3 Jer. 5:31 Maar wat doen jullie op de dag van de vergelding, wanneer ver weg de storm opsteekt?

 

….Oeps… Dat staat er dus ook. Maar lezen we daar dan overheen? En als we nu eens worden bestuurd door machthebbers die niet op God vertrouwen, wat gebeurd er dan met het volk? Als het volk niet voor God kiest?

Jesaja 9. Heel het volk is goddeloos en zondig, iedereen verkondigt dwaasheid. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven. Hun goddeloosheid is als een verterend vuur: dorens en distels verbranden, het bos vat vlam, en alles verdwijnt in dikke rook.

 

Hmmm…. En als we eens gaan kijken naar mensen in de bijbel die niet gehoorzaam zijn aan de overheden of bewindvoerders…. Wie zijn dat? Waarom waren ze niet gehoorzaam?

Kijk eens naar de kaamvrouwen uit Egypte, ze kregen de opdracht van de Farao om alle pasgeboren te laten sterven.. en deden ze dat? Welke wet stond erboven? Precies, Gods wet en daardoor kozen ze voor het leven, ze kozen voor God, ben je dan volgzaam aan de overheid? Deden ze daar goed aan?

Kijk naar Mozes, hij was een moordenaar een stotteraar en toch koos God hem uit om het volk uit Egypte te halen, deed Mozes wat de Farao aan hem vroeg of deed Mozes wat God van hem vroeg?

En Rachab, zei woonde in Jericho (had persoonlijk ook niet de beste reputatie) toch verborg ze de verspieders in haar huis. Was ze daarmee gehoorzaam aan de stadsbestuurders? Werd zei gespaard door haar ongehoorzaamheid?

En Daniel, deze vriend van God is in de leeuwenkuil gegooid omdat hij bleef bidden met God een Perzische wet had dat verboden. Zelfs de koning zag en wist dat Daniel onschuldig was maar kon niet onder de wet uit…. En heeft God Daniel in de steek gelaten omdat hij de wet had overtreden?

En de wijzen uit het oosten, welke weg terug namen hun, wat hadden ze tegenover Herodes verklaard?

En Koningin Esther wat deed zei?  https://youtu.be/0BCD2lnWkuQ

En Jezus zelf... Hij genas zieken op de sabbath.

En Paulus at met de heidenen, mocht dat? was dat fout?

 

(Even wat tussendoor en kwa tijdlijn wat dichterbij-In WO II…… hoeveel joden zijn er procentueel vermoord vanuit Nederland en omliggende landen? Hoe kijken we daar op terug?)

 

Maar mooi he, God koos niet alleen maar ‘de perfecte’ mensen uit als voorbeeld, juist de mensen met een goed hard, met een rechtvaardigheidsgevoel en met menselijke fouten, mensen met lef. Deze mensen werden en worden juist zo vaak als voorbeeld gebruikt, juist mensen waarvan we ‘het’ niet van verwachten, zei worden door Hem geleid en gestuurd. Dit zijn gewone mensen net als jij en net als ik, met gevoel voor eerlijkheid en een Gods besef. Deze mensen tonen lef en wilskracht, vaak niet eens uit eigen kracht maar kracht gekregen van de Geest om op te staan!

Wil ik daarmee alle mensen opzetten tegenover de machthebbers van ons land en/of natie? Nee, daarvoor ben ik niet van belang, dat is niet mijn doelstelling, dat is ook niet wat God van mij vraagt. Wat ik wel hiermee wil aangeven is dat we een keuze hebben. We hebben keuze tussen goed en kwaad, liefde en haat, God en duivel. Voor wie kies jij? Welke wetten zijn belangrijker? En zien we wat er gebeurt, welke keuzes we moeten maken als christen… En zijn wij dapper genoeg om dan ook die keuze te maken! Durven we God te vragen om onze ogen en oren te openen… en zo ja, durven we dan ook daarmee iets te doen? Zoek elkaar op, sterk jezelf en elkaar in Gods woord, blijf dicht bij Hem, blijf bidden. Hij is de weg uit deze vieze wereld, Hij komt ons halen dan mogen we bij Hem zijn in de hemel….

 

 

'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Matteüs 18:20

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Prediker 4:12

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

1 Petrus 3:8

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Galaten 3:28-29

 

 

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,

op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,

om hun ziel te redden van de dood

en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.

Onze ziel verwacht de HEERE,

Hij is onze hulp en ons schild.

Want ons hart is in Hem verblijd,

omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,

zoals wij op U hopen. Psalm 33 18-22

 

Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?

Jakobus 4:12

 

 

Bidden jullie met me mee voor hoop in deze wereld maar vooral voor de nieuwe wereld, de Hemel vol pracht, vol liefde en Zijn aanwezigheid vol perfectie, zonder pijn, zonder ellende en onderdrukking.... We mogen Onze Wetgever te danken, danken en bidden voor Zijn rechtvaardigheid!

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.