Hou vol God is naast je

Gepubliceerd op 22 januari 2021 om 22:56

Hou vol God is naast je

Hoeveel van jullie vinden deze tijd waarin we leven nou eigenlijk echt leuk? We kunnen en mogen letterlijk niets meer, de wereld wordt geregeerd door machthebbers, angst regeert, ziektes, er zijn onwettige en onmenselijke regels en er is verdrukking. Als we zien welke machten er aan de macht zijn…  en het ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Onze premier geniet ervan als hij zegt; 'Nu we demissionair zijn hebben we eigenlijk nog meer macht gekregen…' De vaccine spuit hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd, de spuit word met dwang ingevoerd en zal ook nog veel meer dwang volgen. Serieus, er zijn mensen die ervan genieten om andere volledige in de knel te zien zitten.

In de VS zijn ze ook lekker bezig, na een verschrikkelijke verkiezingsstrijd om de democratie heeft nu Biden direct Jeruzalem de rug toegekeerd, ook vanuit Irak is er geweld onderweg naar Syrië er dreigt al een oorlog te ontstaan. Zelfs de abortus wet is in één dag -tot 9 maanden- al gelijk gelegaliseerd…

Overal zal de duivel om zich heen grijpen om zoveel mogelijk zieltjes met hem mee de afgrond in te trekken…. De wereld veranderd en nog snel ook.

Wij als gelovige proberen ons staande te houden in een omgeving zoals in Sodom en Gomorrah, we proberen nog mensen het evangelie voor te houden en te waarschuwen maar eigenlijk is het een strijd tussen de wappies en de schapen, onder de wappies zijn er de gelovige en de niet gelovige en zo is de verdeeldheid onderling nog nooit massaal geweest. Kinderen die het niet zien zitten en zelfmoord plegen, ouderen die vereenzamen, gezinnen die uit elkaar worden gerukt, vrienden die geen vrienden meer willen zijn. Het is een strijd tegen krachten, niet tegen vlees en bloed.

Zien jullie dit ook? Voelen jullie dit ook zo?

Is dit too much voor ons, moeten we dan maar met de pakken erbij neer gaan zitten? Nee, Hou vol! We hoeven dit niet alleen te doen, in de bijbel staan meer dan 400 keer verzen met 'hou vol' erin.. waarom? Omdat de tijd, onze tijd hier op aarde zo soepeltjes zal gaan verlopen? Nee, Hij heeft ons geen kalme vaart beloofd maar wel een behouden aankomst. Hij geeft ons nooit meer dan we kunnen dragen, Hij zal nooit een bidder in de steek laten.

 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Matteüs 11:28

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht;
zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet mat.

Jesaja 40:31

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u;
gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen;
als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren
en zal de vlam u niet verbranden.

Jesaja 43:2

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Jozua 1:9

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Deuteronomium 31:8

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121:1-2

Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.

Psalm 31:25

 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

1 Korintiërs 16:13

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23:4

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen
en hooggeschat en Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats
en natiën in ruil voor uw leven.

Jesaja 43:4

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Johannes 14:27

 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Lucas 12:6-7

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

2 Korintiërs 4:16

 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 7:16-17

 

Mooi he, zomaar een greep van teksten om ons te bemoedigen. We moeten nu volhouden op deze aarde, de verdrukking wordt almaar groter en groter…. De duivel zal als een briesende tekeer gaan om zoveel mogelijk zieltjes af te slachten… daarom hou vol, vertrouw op Hem, God laat niet los. Je hoeft Hem alleen maar te aanvaarden en tot Hem te komen, het evangelie is zo simpel. Weet dat we uiteindelijk hier zijn, hierdoorheen moeten voordat we bij Hem kunnen zijn, voor eeuwig en altijd. Halleluja… hou vol en bid en zing met en voor elkaar. Geloof als een kind en wees niet bang, richt je op Hem, Bid of Hij ons wil helpen door deze tijd, als we op ons werk zijn, bij familie, bij vrienden of gewoon op straat, je mag bidden altijd en overal. En heb je geen kracht om te bidden zing dan.

Onze kleinste mannetje zingt thuis regelmatig ‘Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer leg maar gewoon je hand in die van onze Heer..’ 

Opwekking 798, Houd vol. is ook zo mooi:

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

 

En opwekking 832,  Jezus overwinnaar.

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 

Alles buigt voor Koning Jezus”

 

Tot slot een bijbel gedeelte, deze tekst komt de hele dag al bij mij voorbij en ik wil het jullie niet ontnemen, zo vol met Zijn liefde voor ons, Bij Hem zijn we veilig!

 Psalm 91, Gods bescherming in gevaren

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand –bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

 

Overwinnaar heeft op YT een hele mooie uitleg over Psalm 91, deze is echt de moeite waard om te beluisteren, hij geeft een verdere uitdiepping vanuit de Hebreeuwse grondteks.. dat maakt deze Psalm nog mooier. https://youtu.be/iNsn2obNgaw

 

 

Wees moedig vertrouw op God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.