Zijn licht!

Gepubliceerd op 5 maart 2021 om 16:48

Zijn Licht!

 

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus.

Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.

En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren.

En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
Openbaringen 1. 1-18

 

Regelmatig hebben we het over Jezus die zegt; Ik ben het licht!

En hoe vaak maken we de vergelijking met Gods evangelie- licht.

Eigenlijk wisten we het al wel, en het staat er ook gewoon, maar toch ging gisteren pas (om eerlijk te zijn) het lichtje branden.

Deze bevestiging, dit puzzelstukje dit lichtje wil ik graag met jullie delen.

 

In onze verkeringstijd hadden we heel veel vrienden en kennissen, we waren echt kinderen van de wereld, de hele week werken en stappen op vrijdag en zaterdag avond, veel mensen bij elkaar, drinken, feesten en lol maken..  zondags naar de kerk, ook daar weer genoeg mensen om ons heen, het was een gezellige boel, een leuke tijd en we hebben ervan genoten. Het heeft ons gevormd tot wie we nu zijn en ik had het niet willen missen.. maar daar gaat het niet direct om.

Als we samen ergens geweest waren zaten we achteraf uren in de auto, om te praten, ow, man, uren en uren hebben we daar doorgebracht, vaak tot de vogels begonnen te zingen.

In één van die gespreken zijn we alle kennissen, vrienden en familie afgelopen… en weet je wat daar zo bijzonder aan was? Ik zal t nooit vergeten. Allemaal ja, echt niemand uitgezonderd, allemaal hadden ze wel problemen, of het nu ging over financieel, lichamelijk, medische, psychische of familiair, echt allemaal, we konden niemand verzinnen zonder problemen. Oké, het stond niet op alle deurposten geschreven welke problemen er waren, en misschien hadden buitenstaanders niet van bepaalde problemen afgeweten.. maar ze waren er wel.

Eenmaal gesetteld en jaren later hebben we dit nog eens gedaan, en weer kwamen we achter dezelfde conclusie;  “ieder huis draagt zijn kruis”.

Alleen was er nu nog iets opgevallen, veel problemen van leeftijdsgenoten kwamen bij de ouders vandaan, vele hadden een slecht of nauwelijks tot geen contact meer met hun ouders. Eigenlijk hadden wij het idee dat degene die hiermee struggelde, dat het kwaad (naar ons idee) bij de ouders vandaan kwam.. maar waarom? Juist deze generatie had zo veel overvloed, rijkdom en welvaart mee gemaakt, vanwaar dan al dat egoïsme naar hun kinderen toe? Je doet er toch alles aan om je kinderen gelukkig te maken- als ouder wil je toch graag de nederigste zijn ter wille van je kinderen…?

Maar juist deze ‘rijkdom’-generatie voelde zo bedorven aan. (Sorry, voor degenen die zich niet aangesproken voelen- jullie spreek ik ook zeker niet toe- maar het was voor ons wel zeer opvallend)

 

Sinds van de week snappen we ook het Bijbelse verband en dat met ons gevoel.

 De zeven gemeenten uit Openbaringen zijn de 7 ‘geloofsstromingen’ door de eeuwen heen. Het gaat dus niet specifiek om een ‘gebied/regio’ toen of nu maar om een tijdperk.

In het bovenstaande stuk uit Openbaringen gaat het over de eerste gemeente- “tijdperk-Efeze’’ Dit waren de eerste christenen, ze leefde zoveel mogelijk zoals Jezus hun had voorgedaan. Dit leven als Christenen ging niet goed samen met de politiek. De eerst 'gelovige' waren vol van de Geest en dicht Bij Jezus en dicht bij het woord van God.

Tot en met de laatste gemeente “tijdperk-Leodicea”  deze tijd is zo rond 1950 tot op heden, dit is de kerk zoals het nu is. Veel rijkdom aan niets een gebrek maar arm en blind van geest. Meer zoekend naar rijkdom, materieel, status en macht. De gedachtegoed dat we financieel alles op orde moeten hebben en als we de kerk goed sponseren dan worden we financieel beloond. Positief blijven denken in wat je allemaal kan, maar doordoor meer vertrouwen op jezelf of op de mensheid dan dat ze nog vertrouwen hebben in Gods liefde, Jezus bloedt dat voor ons gevloeid heeft aan het kruis, de kracht van vergeving. En dit alles in het breedste zin van het woord...

De kerk is nu een slap aftreksel van het geloof geworden. Ze hechten zich zo aan het aardse, dat ze de ware rijkdom niet meer zien, bescheidenheid en nedigheid zijn is verloren gegaan. Vele zullen verleid worden met geld, met rijkdom, met macht en aanzien, slechts enkele houden nog stand en slechts enkele mogen het wel zien. Juist deze generatie'-dit tijdperk' is dus zo vol van rijkdom en overvloed, maar arm van geest…. 

 

Maar lieve mensen we hebben een keuze, vragen we Hem om hulp, om onze ogen en oren te openen om onze ziel te bewaken met Zijn liefde en met Zijn woord. Of kiezen we voor de aarde- de satan die ons erin wil luizen?

Hij komt, en kan snel komen, dus we moeten kiezen, wat wordt het? Licht of duisternis, liefde of haat, waarheid of leugen, God en Jezus of satan?

 

En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.

En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.

Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Openbaring 22 7-10

 

Het is een strijd niet van vlees en bloed maar een geestelijke strijd. We kunnen en mogen bidden dat ieder die Gods woord zoekt het zal vinden, dat zijn of haar ogen geopend mogen worden. We de kracht mogen ontvangen om tegen de satan te strijden, met Hem bij ons en in ons, is niets onmogelijk.

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.