Lieve jij,

Gepubliceerd op 11 mei 2021 om 13:47

Lieve jij,

 

Wat een verdeeldheid tussen ons, wat een verdeeldheid onder alle mensen, wat een verdeeldheid tussen de kerken en gelovigen… wat een verdeeldheid wereldwijd.

Wat triest, dat vele van ons zien wat er gebeurd, onze levens worden tegen elkaar uitgespeeld… families met ruzies, vrienden verwijderen meer en meer, zelfs binnen gezinnen/huwelijken is er veel strijd.

 

Ja het was al voorspelt;

Jezus brengt verdeeldheid

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Mattheüs 10. 34-36

Is ons niet altijd in de kerk geleerd dat God liefde is? en lezen we nu niet iets heel anders.. waarom?

Dit is om het kaf van de koren te scheiden, de schapen van de bokken. God wil dat we voor Hem kiezen. Hij houd niet van lauw en koud. HIJ wil passie en karakter zo heeft Hij ons ook geschapen, naar Zijn evenbeeld.

 

God toont ook Zijn karakter. Hoeveel karakter moet je in je hebben… Als Allerhoogste Heer der Heere, gaf HIJ Zijn Zoon voor ons…? Hij gaf zo veel om ons - ons als mens en zondaar- dat God, Zijn enige Zoon Jezus heeft opgeofferd, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Dat is nog eens een lesje nederigheid, daar zit een ongelofelijke onvoorwaardelijke liefde en kracht in!

Jezus toonde ook steeds Zijn karakter….  Jezus had altijd strijd met de farizeeërs en wetgeleerde, huichelaars en addergebroed noemde Hij ze. (Lucas 3.7) Hij gooide de tafels van de kooplieden omver. (Mattheus 21. 12-17) Ook vergeleek Jezus een Kananese vrouw (lees heidense) met een hond – klinkt dat lief?

Ow Ja, Hij is liefde, absolute, maar Hij is ook God de allerhoogste, Hij is een ijverig, een jaloers en rechtvaardige Heer. Toen Jezus de vrouw met een hond vergeleek, antwoorden zei; ‘ach Heer, zelfs de honden krijgen nog de kruimels te eten.’ Daarop brak Zijn hart voor haar, wat een groot geloof had deze vrouw, zo’n groot geloof kwam Hij zelden tegen bij Zijn eigen volk. (Mattheus 15. 21-28)

En is Hij niet juist aan tafel gegaan bij de tollenaren en de zondenaren tegen de adviezen van andere in? Zijn we niet allemaal zondaren, hebben we niet allemaal Zijn brekende hart,  Zijn liefde, Zijn glans en Zijn licht nodig?

En nu, wat doen wij als het even moeilijk wordt? Tonen wij karakter? Tonen wij Zijn Liefde? Gaan wij met tafels gooien als Zijn naam word misbruikt, als Zijn huis niet als tempel word gediend? Durven we op te gaan staan, voor Hem? Op te staan tegenover de mensen die niet in Hem geloven of Hem zelfs verachten? Vragen we om vergeving, zijn wij Hem dankbaar en volgzaam? Verstoppen we ons achter de huidige regelgevingen en zijn we angstig, spelen we elkaar uit, als het er op aan komt? Zien we Hem nog? Kunnen we Hem nog verstaan? Tonen wij karakter? Heeft Hij ons angst aangepraat? Heeft Hij ergens gezegd dat we bang in een hoekje moeten gaan zitten om ons te verstoppen? Moeten we dan blindelings alles en iedereen maar volgen en gehoorzamen wat ons verteld word?

 

Nee!

Hij heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld, met een eigen wil en een eigen denkvermogen en dus een eigen karakter! Ook staat er beschreven Mijn volk zou ter onder gaan aan onwetendheid…en staat er, wees waakzaam, onderzoek alles en onthoud het goede? (Hosea 4.6 -Mattheus 25. 1-13- Lucas 12 35-40 -1 Thessalonicenzen 5. 12-22)

De Bijbel staat vol met teksten over hou vol, hou moed, blijf sterk.. zal dat er zo vaak instaan voor de lol? Of staat dit er juist zo vaak beschreven omdat Hij wist, dat we een moeilijke tijd door zouden moeten gaan en steun nodig zouden hebben. (Jozua 1.7+9- 1 Kronieken 28.20- Jozua 10.25- Deuteronomium 31.6- Kolossenzen 4.2)

Staat er beschreven dat we uitvoorzorg en/of of angst medicijnen en/of vaccines moeten nemen? Nee, ook niet! Er staat; Ik ben uw heelmeester! En er staat een gezond lichaam heeft geen heelmeester nodig. (Exodus 15.26- Mattheus 9.12)

Nog zoiets; In de tijd van de Bijbel waren er ook ziektes, kijk bijvoorbeeld eens naar melaatsheid; daar liep de hele mensheid met mondbedekking op en hielden ze afstand van elkaar? Toch..? Nee, nee, zeker niet! Ik zou haast willen zeggen, zoek de verschillen!

De zieke mensen moesten buiten de stadspoort gaan leven, ze mochten vooral niet binnen de stadsmuren komen, anders zouden ze anderen kunnen ‘besmetten’. Buiten de muren van de stad werden ze verzorgd en kregen daar te eten van de familie. Als deze mensen zich weer beter voelden moesten ze zich eerst bij de priesters melden, pas als ze daar genezen waren verklaard en gereinigd, mochten ze weer terug naar een normaal leven en weer meedoen in de maatschappij.

Had de zieke geen familie om voor hen te zorgen, dan mochten ze wel de stadsmuren binnen komen om te overleven, ze riepen dan “MELAATS, MELAATS” (sommige zeggen dat ze dan ook een ratel bij zich droegen) zodat iedereen hen konden hoorde kon uitwijken om de zieke de ruimte te geven om zo brood (ed.) te kunnen kopen. (Leviticus 14)

 

Er gaan zoveel dingen mis met dit hele beleid, dat we door de bomen het bos niet meer zien, als je je ogen niet opent en meegaat in de flow, ga je stapje voor stapje steeds verder, steeds meer en meer worden er grenzen verlegd. 

De duivel verleidt de mensen met middelen om deel te nemen aan deze aarde en maatschappij. Dit alles, hoort dat niet bij zijn duivelse plannetje? Alleen word je dan dubbel misleid, want hij komt zijn belofte niet na.

Lieve jij, het is niet zomaar een gevecht hé, er staat;

De geestelijke wapenrusting

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Efeze 6. 10-20

 

Inmiddels zijn er wereldwijd wetenschappers, artsen en medici opgestaan om het hele verhaal te ontkrachten en te bewijzen dat we in een slechte sciencefiction film leven, dat wat er nu gebeurt is juist funest voor je gezondheid en de mensheid.

Maar nog steeds doen vele kerken vrolijk mee, ze zijn gesloten voor de ere diensten, verkondigen de angst, zijn volgzaam aan de regelgevers en zien het vaccine als een gave van God. Er worden kerkgebouwen misbruikt en ontheiligd, tijdens het zetten van de prikjes en voor de wachtende mensen is er orgelmuziek, dit is gelijk om wat afleiding te geven van de spanning van dat prikje…. Maar als er zoveel spanning is voor het prikje, is het dan wel goed? Wat geeft de mens zoveel spanning? Het is toch zo goed voor je, het is toch zo veilig? Zelfs ondanks dat gevoel, dat stemmetje in hun hoofd, doen ze het toch, waarom? Waarom luisteren we niet naar dat innerlijke stemmetje.. wie denk je dat dat stemmetje is? Is dat de media, de overheid die je verteld dat het zo goed is voor je?

Vanwaar die druk op die injectie? Is het om onze vrijheden terug te krijgen? Wat doet dat prikje met onze DNA? Wat zit erin? Eens genomen en het zit in je lijf, is onze tempel dan nog heilig? Er staat beschreven dat ons lichaam een tempel is, moeten we niet naar eer en geweten zorgen dat onze tempel heilig is? Wat is er mis met ons eigen immuunsysteem, gekregen van onze schepper, hebben we daar nog vertrouwen in? Als Jezus straks terug komt om Zijn bruid te halen zal Hij nog tempels vinden? (1 Korinthe 6. 12-20- 1 Thessalonicenzen 4. 13-18- Johannes 14. 1-4)

 

Eerlijk gezegd zit ik vanaf de zijlijn te kijken en mijn hart huilt als ik zie dat de kerk zich hiervoor leent, de kerken horen juist nu naar boven te wijzen, ons, jouw en mij naar God te laten luisteren en kijken. Zijn verlossing en zaligheid te spreken, de schaapjes naar de Herder te leiden.

Laats zei iemand tegen me; ‘De mens heeft de kerk niet verlaten maar de kerk heeft de mensheid verlaten’ en zo voel ik het ook. Wat denk je, als Jezus nu op aarde zou zijn geweest en de kerk binnen komt, wordt Hij hier dan vrolijk van, laat Hij die prik zetten? Of zal Hij boos zijn, boos voor dat wat er nu in Zijn Vaders Huis gebeurt en zo boos dat de tafels door de lucht heen vliegen?

 

Nee, er is ons geen relaxed leven hier op aarde beloofd, maar wel een behouden aankomst…

De storm gestild

Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg.

Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood.

Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.

Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar; Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn? Lucas 8. 22-25

 

Lieve jij…. Je bent nu nog op aarde, we kunnen nu nog kiezen, wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Nog steeds naar die ene ontzettend gave mooie strandvakantie met allerlei leuke terrasjes en heerlijke eten in fantastische restaurants? Je vrijheid?

Geloof je dat de ‘machten’ hier op aarde, als we allemaal ons prikje hebben gehad, dat dan alles weer normaal zal gaan worden? Geloof je dat? Denk je dat echt? Hebben de machten van de aarde het beste met ons voor? (Hosea 4)

 

Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven! Geloof in Zijn stem, Zijn woord, kies voor Hem! Aanvaar Zijn liefde voor ons! Erken dat je als mens een zondaar bent en Hem nodig hebt! Pak Zijn hand aan! Laat je vallen in Zijn open gestrekte troostende armen….

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Jeremia 29.11

 

Lieve jij, word dus niet boos als iemand je wil behoeden voor dat gif prikje, er zit nog veel meer achter, degene die jou probeert te waarschuwen doet dat uit liefde, voor jou... voor je eeuwigheid..

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.