God's plan

Gepubliceerd op 14 juni 2021 om 12:10

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,
zij zullen lopen en niet moe worden. Jesaja 40.31

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121. 7-8

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Jeremia 29.11

 

Op zoek naar Bijbelteksten om een stukje te schrijven over God’s plan, komen er voornamelijk teksten in me op en kom ik teksten tegen, vol van hoop.

Maar is dat niet gewoon ook de bedoeling. We gaan nu door een tijd vol verdeeldheid, vol leugen, vol van onderdrukking op alle mogelijke vlakken... en Hij spreekt tegen jou en mij; Blijf Hoop houden! Als  je mij verwacht heb je niets te vrezen!

We hebben nu op aarde een strijd te leveren, niet zomaar een strijd..

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6.12

 

‘tegen geestelijke machten van het kwaad’ maar als we als mens te strijden hebben tegen zo’n enorme vijand hoe moeten we dat doen? Wij als simpele zielen kunnen dat toch helemaal niet? Eigenlijk moeten we dan het hele stukje lezen daar staat al in hoe we te strijden moeten trekken. Want, ook hierin worden we voorzien…

 

De geestelijke wapenrusting

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Efeze 6. 10-20

 

Meer dan overwinnaars

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8. 31-39

 

Mooi hé… Maar dit betekend dus niet; dat we niet verdrukt zullen worden. Dat we niet uitgespeeld zullen worden. Dat we niet op de proef worden gesteld. Dat we geen ellende en ruzies zullen meemaken.

Nee, zeker niet! Wie voor de Allerhoogste kiest die zal juist interessant worden voor het heersende kwaad op aarde. Het kwaad wil de mens dan juist van onze Heiland af houden en juist zei zullen een strijd moeten leveren, om te bewijzen wat ze waard zijn, om ze los te maken van al deze aardse dingen. Het lijkt wel hoe meer we Hem volgen hoe meer gekkigheid er op ons af komt.

Maar het mooie is als we kiezen voor Hem keer op keer zien we dat het maakt ons los maakt van de materiele dingen en de onbenullige dingen van de aarde en het leert ons om omhoog te kijken, nederig te zijn…. En lieve mensen… hoe losser je van het HIER bent hoe mooier je onze Heiland ziet, hoe dichterbij je Hem ervaart.

 

Echt, laat los, al je pijn al je verdriet, al je strijd en al de onrecht… Laat los leg het bij Hem! Hij zal ons helpen, Hij geeft ons Zijn onvoorwaardelijke liefde.. het enige wat wij als mens hoeven te doen.. is aanvaarden dat Jezus Christus voor ons is gestorven, voor onze fouten en misstappen… Door het bloed aan kruis, zijn wij vrij! Geeft toe dat je zonder de Heer niets bent, dat we Hem en Hem alleen nodig hebben, ga op je knieën en bid, vraag het! Als je God oprecht vraagt om vergeving en om bij Hem te horen…. Stuurt Hij je niet weg! Je hoort bij Hem! Kom bij Hem!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11.28

Dat is Gods plan!

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.