Once saved, always saved

Gepubliceerd op 30 juli 2021 om 16:20

Once saved, always saved!

 

Tegenwoordig hoor ik (en jij misschien ook) steeds meer de term ‘once saved, always saved’ waar komt dit nu vandaan? Ik ben het eens gaan opzoeken.

*De gedachte hierachter is gebaseerd op de analogie van het zoonschap; "Mijn kind wordt geboren in mijn familie en hij zal altijd mijn kind blijven. Hij kan niet ongeboren worden. Of hij nu gehoorzaam of ongehoorzaam is, hij zal altijd mijn kind zijn."

*Het concept dat over het algemeen wordt omschreven als "eenmaal gered, altijd gered", is het idee dat, zodra men Jezus Christus als Redder aanvaardt, verlossing verzekerd is. Dit idee is alleen waar als het wordt begrepen als het hebben van twee belangrijke voorwaarden.

De eerste is dat zij die het bloed van Christus aanvaarden voor de vergeving van zonden trouw blijven in hun toewijding aan Hem. Deze trouw is loyaliteit aan voorwaarden, voorwaarden, personen of overeenkomsten. Het geloof dat redt is een levend geloof, wat betekent dat het actief en dynamisch is. Levend geloof werkt en produceert in de persoon die het heeft. Dit geeft aanleiding tot de tweede voorwaarde om dit idee waar te maken: Zij die Christus als Redder aanvaarden, moeten groeien, veranderen en overwinnen.

Het leerstellige concept zonder deze voorwaarden maakt verlossing tot niets meer dan de aanvaarding of mentale overeenstemming met de stelling dat Jezus Redder is. Het gaat totaal niet in op de reden of het doel van verlossing. God heeft een doel in wat Hij doet, een groot overheersend doel, een oorzaak, voor Zijn roeping, die ons tot bekering leidt en ons bekering verleent door middel van Zijn gave van de Heilige Geest.

 

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124.8

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Kolossenzen 1.13-14

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. Efeziërs 1:7

 

Maar eigenlijk staat het al in de omschrijving; het is een concept een gedachte. En als ik dit dus leest (en als ik het goed begrijpt), is deze stelling niet helemaal compleet. Ofwel compleet mits je ook de uitleg leest en er naar handelt. Maar als je alleen de ‘once saved, always saved’ pakt en gebruikt, zou je kunnen denken, dat wanneer je eenmaal je hart heb gegeven aan de Heer en je bewust bent van je zonde en Zijn genade, dat je nooit meer wat te vrezen hebt… en er niets meer voor hoeft te doen.

Maar is dat ook zo?

Ja! God is onze Hulp! Door het bloed van Zijn Zoon Jezus, is voor ons vergeving mogelijk, Zonder Hem zijn we niets!

Natuurlijk ben ook ik ervan overtuigd, dat wanneer je Jezus aanvaard hebt met heel je hart en ziel. Dat je ook wil wandelen, naar Zijn wil. Dat dat ook terug te zien is in je woorden en je daden. 

 

Laten we Petrus als voorbeeld nemen. Petrus was één van de twaalf discipelen van Jezus. Petrus werd door Jezus vriend genoemd. Dat is toch een ere titel, dat is niet niets. Menig mens zal jaloers op deze titel zijn, of niet?

Tijdens een storm waren de discipelen bang dat het schip waarop ze zaten zou vergaan. Lees maar mee;

 

Jezus wandelt op de zee

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.

En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen.

Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.

En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.

Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.

Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.

Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.

Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!

Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! Matheus 14. 22-33

 

Once saved, always saved? Zelf Petrus-vriend van Jezus had even een zwak moment, zijn geloof en vertrouwen was niet (volledig) weg, toch zag hij de angst van de wereld, de angst om te verdrinken. Ondanks dat Jezus letterlijk voor hem stond, had Petrus een zwak moment. En.. Ja, Jezus reageert direct om Zijn hand uitte steken, om Petrus vast te pakken en om hem te helpen. Maar Jezus stak pas Zijn hand uit nadat Petrus er om vroeg. Is hulp vragen, werken? Is het menselijk om even een zwak moment te hebben, temidden van de wereld? Is het een test? Een bevestiging om te kijken hoeveel vertrouwen je op God, op Jezus hebt? Wil de Heer niet juist zien, voelen en ervaren dat je waarlijk voor Hem kiest? Steeds weer zullen we voor een keuzes komen te staan. Keer op keer wordt er van je gevraagd om te kiezen voor Hem.

Ben je dan niet 'saved' als je even een zwak moment hebt?  Ben je dan niet opnieuw geboren? Ben je dan niet Zijn zoon of dochter?

Steeds weer als wij hier Zijn hulp nodig hebben, er om vragen zal Hij Zijn hand naar ons uitsteken! Steeds weer mogen we ook Zijn hand weer aannemen.

Zelfs voor Petrus-vriend van Jezus, kraaide de haan drie keer. Hiermee wil de Bijbel aangeven dat het menselijk vlees zwak is. Dat we Zijn hulp nodig hebben om overeind te blijven als we in benauwdheid komen.

 

 

Maar juist bij pastors/dominees die deze term gebruiken bemerk ik ook een standpunt wat betreft het huidige gen-therapie. Volgens hen is deze prik dan wel zeer fout en slecht voor je en rade ze de prik stellig af…. Maar heb je de prik dan toch wel al genomen, dan is er nog een escape en kan je alsnog met Hem mee naar boven (en dat is mooi en dat hoop en denk ik ook) maar praat je jezelf dan niet tegen? Als je dan al ‘always saved’ bent, waarom heb je dan dat stemmetje in je hoofd niet gevolgd? Iedereen heeft hier wel een ‘onderbuik’ gevoel gehad of een stemmetje of een twijfel gehad voordat ze de keuze hebben gemaakt om die prik te laten zetten.

Waarschijnlijk is er ook iemand geweest om te waarschuwen? Misschien was er wel een familielid een zoon of dochter, een broer of zus, een hechte vriend of vriendin die je gewaarschuwd heb om die gif niet tot je te nemen en je niet te laten spuiten of dan iniergeval onderzoek ernaar te gaan doen…? Maar als je dan 'once saved, always saved' bent, waarom dan niet luisteren naar die stem? Wie denk je wie dat stemmetje is? Wie denk je, wie dat onderbuik gevoel aanstuurt? Wie denk je wie jou die mensen stuurt om je te waarschuwen? Waarom dan toch die gentherapie in je tempel, in je lijf?

Als je zo zeker bent dat niets en niemand je kwaad kan doen omdat je toch al veilig bent waarom dan die ‘fout’ maken? Waarom dan spijt hebben, die escape aanhangen? Hoe zeker ben je dan van je zaak?

Hier spreek je jezelf dan toch tegen?

 

'Once saved, always saved' staat dit zo letterlijk zo in de Bijbel? Of is dit weer een ‘stroming’? Iets wat mooi klinkt en wat we graag willen horen... iets wat we van elkaar horen en doorgeven. Maar staat dit er ook daadwerkelijk in? Regelmatig probeer ik dan een discussie aan te gaan. Vaak (eigenlijk altijd) hebben ze als antwoord; dat je niet meer hoeft te werken voor je behoud als je eenmaal 'saved' bent.

Maar staat er dan, dat we moeten blijven werken voor ons zielsbehoud? Nee, dat is wat anders, dat heb ik niet gezegd. We hoeven en kunnen onze ziel niet kopen met goede werken, daarvoor is het bloed van Jezus gevloeid en hebben we Zijn genade mogen ontvangen! Dat is inderdaad al genoeg.

Krijgen we dan nooit meer verzoekingen? Nou…. Dat niet, het kwaad zal het misschien juist wel proberen, het maakt je juist interessant. Maar het kwaad zal geen vat op je hebben als je werkelijk Jezus naam in je hart draagt, je hoeft Zijn naam maar te noemen en het kwaad zal verdwijnen! Halleluja!

Maar God vraagt wel om jou, Hij wil jouw helemaal- je zal nog wel voor keuzes komen te staan… en om die keuzes af te doen met; ‘ik ben toch al save, dus mij gebeurt niets’…. Hmmm… nou, misschien toch nog maar een keertje extra om hulp vragen en Zijn uitgestrekte hand aannemen.

Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend;

U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden,

Uw rechterhand verlost mij.

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;

Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los. Psalm 138. 7-8

 

Als een dief in de nacht

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften….

Opwekking en lofprijzing

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

 2 Petrus 3. 8-18

 

Lijden als een christen

Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. 1 Petrus 4. 12-19

 

Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de HEERE krijgt iemand zijn recht. Een man die onrecht doet, is een gruwel voor rechtvaardigen, maar wie oprecht van weg is, is een gruwel voor een goddeloze.

Spreuken 29. 25-27

 

Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Jesaja 41. 9-10

 

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ik help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.

Jesaja 41. 13-14

 

Onderzoek alles en onthoud het goede, onderzoek ook dit! Neem niets van mij of van andere aan, zoek zelf. Zoek en gij zult vinden. Doorzoek en lees zelf je Bijbel, laat Zijn Heilige Geest tot je spreken, zodat je de goede keuzes kan maken, voor jezelf en voor je gezin.

 

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.