Ga uit van haar!

Gepubliceerd op 1 oktober 2021 om 13:46

Ga uit van haar!

 

Net heb ik een wandeling gemaakt met een oude vriendin van me, vanaf kleinst af aan komen we bij elkaar. Maar helaas zijn we de laatste jaren nogal uit elkaar gegroeid, de gesprekken zijn al jaren niet meer diepgaand en missen elke vorm van enige betekenis. Maar juist met deze gesprekken heb ik nu zoveel moeite, er speelt zoveel in de wereld, en dan gaan praten over… tja.. over niets. Ik kan het niet meer- noem het mijn tekortkoming- maar waar het hart van vol is stroomt de mond van over.

Na een confrontatie van een poosje geleden om haar oprecht te waarschuwen wat er gebeurt in de wereld, om zich vooral eerst goed inhoudelijk te verdiepen voor ze de desbetreffende prik neemt. Je moet eerst weten wat erin zit en wat het doet met je lichaam, is dit een medische iets of zit er meer achter? Ze was hiervan helemaal van streek, nooit over na gedacht, de prik was een gift van God en dat ik dat nu zo onderuithaalde..

Na mijn gedachte gedeeld te hebben omtrent de wereld en het kwaad waarin we leven is ze naar huis gegaan, heeft ze zich niet verdiept in de inhoud van de prik. Ze ziet dit prikje toch echt als een als gift van God, ziet ook niet het spel wat erachter zit. Ook gaf ze aan mijn gedachtes eng te vinden en bang van me te zijn- nu ben ik best wel een engerd dus dat snap ik wel 😊- maar wat houd een vriendschap in als de ene bang is van andermans gedachte? Nu dus een “uitpraat’’ momentje gehad. ‘Gelukkig’ ziet ze wel in dat er veel strijd is in de wereld en bij de mensen onderling, met moeite gaf ze toe dat dit niet normaal was en dat dit wel eens de eindtijd zou kunnen zijn. Maar het spel eromheen ziet ze niet. Zo kwaad zijn de mensen/is de wereld niet.

 

Kijk dat je wel of niet de prik neemt is je eigen keuze, dat maakt je voor mij geen ander mens. Maar als je, als dominee-vrouw nu nog niet ziet wat er daadwerkelijk speelt en ook openlijk toegeeft je er niet in WIL verdiepen. Ze kijkt naar God en dat is genoeg, er zijn immers ook geen artsen die zich tegen dit alles keren… Dan zakt bij mij mijn wanhoop in de schoenen. Welke ‘religie’ hou je in de greep? Waar is je Godsvertrouwen? In welke waarheidsbevinding leef je?

 

 

 

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?” (Matt. 7:15-17) Er zullen valse profeten en valse christelijke leiders komen die wonderen zullen doen en daarbij velen weten te misleiden

Eén van de kenmerken van Gods Geest is waarheid, want Gods Geest is een geest van waarheid (Joh. 14:17; 15:26; 16:13). Als iemand wonderen doet, maar niet de waarheid over God, Gods feestdagen, Gods natuur en Gods evangelie onderwijst, geloof hen dan niet!

Ze zullen weliswaar in staat zijn te genezen en duivels uit te werpen, maar wat zegt Christus? Aan hun vruchten zult gij hen herkennen, niet aan hun wonderen! “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd [dit zijn dus christenen], en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Matt. 7:20-23) Dat is een krachtige waarschuwing van Jezus Christus voor álle christenen. Christus’ directe waarschuwing is deze: Pas op voor mensen die u misleiden. Ook Paulus waarschuwt over de komst van deze valse profeet “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus” (2 Kor. 11:13, 14-15 & 2 Thess. 2:3-4, 8-10).

 

De mensen worden in een vals religieus (Babylonisch) systeem geleid—weg van de God van de Bijbel en de waarheid. Een alternatieve, valse hoop door tekenen en bedrieglijke wonderen zal worden geaccepteerd door de massa. Dit zal leiden tot vernietiging. Maar Gods Woord zegt dat er een nog subtielere manier van misleiding bezig is ons nu te beïnvloeden. “Het geheimenis [de kracht of het mysterie] van de wetteloosheid [goddeloosheid, het kwaad] is al werkzaam” in de wereld (2 Thess. 2:7).

Is dit niet juist dat dwaalspoor waarover we nu lopen? Leven we niet in een namaakwaarheid en/of waarheidsvervalsing en is dit er al vanaf het begin geweest? (Gen. 3) Dat houdt in dat ook Gods volk in de eindtijd in de sfeer van dit systeem verkeert “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.”  (Openb. 18)
Wij moeten alert zijn om niet te worden meegesleurd of verleid om ook te gaan drinken van de wijn van haar hoererij.

 

 

'En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.’ (Openb. 18:4)

Vandaag horen wij veel stemmen, de ene stem klinkt wat harder, de ander wat indringender, de ene spreekt meer tot ons gevoel en weer een ander is echt overtuigend. Naar welke stem luisteren jij en ik? De stem van deze tijd? De stem van het hier en nu of is het Woord van de eeuwige God ons dierbaar en gehoorzamen wij aan Hem?

Bij hoor je? Zult u straks uitroepen Hallelujah of zal uw stem verstommen in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid? 'En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Hallelujah; de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onzen God; Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweeden male: Hallelujah. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.’ (Openb. 19:1-3)

 

 

Lieve mensen VELE zullen worden verleid. Blijf dicht bij Hem, zoek elkaar op en bid. En blijf bidden. Blijf zoeken naar de waarheid. We moeten de waarheid kennen, de waarheid geloven, de waarheid leven en een liefde voor de waarheid kweken zo dat het ons nooit meer loslaten. Jezus zei: “Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid” (Joh. 17:17). Gods woord is waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken van deze deceptie van dit Babylonische systeem. Het is al voorspeld gelovigen zullen misleid worden en hun geloof verliezen.


We mogen God om inzicht vragen “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft.” (Jak. 1:5)

De antwoorden op al onze vragen is te vinden in onze Bijbel. We moeten de Bijbel dus (dagelijks) bestuderen. Zo dat we met Gods hulp de dwaalsporen kunnen zien en vermijden.

 

Ja, er is veel verwarring rond het thema eindtijd. Verschillende visies doen de ronde, de één gelooft in een opname voor de grote verdrukking, de ander in een opname halverwege de 7 jarige verdrukking en weer een ander gelooft in een opname na de grote verdrukking. Ik geloof in God en wil leven zoals Hij dat van mij vraagt. Als Hij komt gaat mijn wens in vervulling. Dan mag ik bij Hem zijn en zal ik Hem eeuwig loven en prijzen, zonder zonde, zonder verdeeldheid, zonder pijn en verdriet, geen dingen en geen vragen meer die me afhouden van mijn Jezus. Wat een heerlijke werkelijkheid zal dat zijn. Is dat ook jou verlangen? Niet omdat wij het verdiend hebben maar omdat God de Vader ons opgezocht heeft. 'Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.’ (Kol. 1:13) Niet door onze werken 'Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:190 Het is alles in Hem, het is alleen genade waarin wij roemen kunnen. Kan jij zeggen dat Christus ook voor jou gestorven is?

 

Hij heeft Zijn bloed gestort voor allen die tot Hem komen en allen die tot Hem komen zullen dan ook rust vinden voor hun ziel. Hij is de Vredevorst en Hij regeert in het leven van alleen die Hem liefhebben. Zij zullen zich afzonderen van de hoer van deze wereld omdat zij geleid worden door de Geest die uit God is.

Door welke geest wordt u geleid? Zijn we vrij van de hoer van deze wereld?

 

 

Zoek het leven bij de Heere. Laat Hem je Leidsman zijn. Luister niet naar hen die je afhouden om naar de Heere Jezus te gaan. Luister niet naar hen die menen de waarheid te bezitten en anderen veroordelen omdat zij te gemakkelijk naar de Heere Jezus zouden verwijzen. God Zelf roept de grootste zondaren op om bij Hem te komen. 'Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. (Jes. 1:18) Niet onze zonden zijn een belemmering om tot God te gaan maar ons inzicht en het gehoorzamen aan de leugensprekers. De Heere Jezus Zelf roept: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ (Matth. 11:28) Bent je belast met zoveel vragen waarop je geen antwoord hebt? Ga dan tot Jezus! Bent je vermoeid geworden vanwege de zoektocht naar rust en vrede voor uw ziel?

‘Ga weg van haar’ is niet alleen de stenen Babel, en is niet alleen het Babylonische rijk…. Het is ook het Babylonische denkpatroon…Ga uit van haar, de waarheid, Jezus maakt je vrij. Ga naar Jezus!

 

Lieve vriendin, Nee, ik val je niet aan. Nee, ik val je ook niet af. Ik wil je enkel oprecht waarschuwen en behouden voor misstappen. Zoek de waarheid, ga op onderzoek uit... Ja, bidden en God vertrouwen is goed, zo niet het belangrijkste. Maar de waarheid mag je niet onderschatten, het kwaad gaat als een briesende tekeer om zoveel mogelijk christenzieltjes mee te sleuren de afgrond in. Jezus zegt niet voor niets 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven!' (Joh. 14.6)  Trek ten strijden, 'wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht.' (Efe. 6) Trek Zijn wapenrusting aan om de pijlen van het verderf te kunnen weren.

 

Wees moedig vertrouw God


Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.