Er staat ons iets moois te wachten!

Gepubliceerd op 1 november 2021 om 09:45

Er staat ons iets moois wachten!

Lieve vrienden, steeds meer moeten we afscheid nemen van mensen om ons heen. Helaas maar werkelijkheid. Mensen die niet kunnen kiezen, die meegaan met de flow maar daardoor juist de boot missen zonder het te merken. Vastzitten aan het leven en de gewoontes aan de dingen en mensen waaraan ze gewent zijn, dingen te doen zoals ze dat doen. Mensen die de ‘spuit’ niet zien als kwaad of machtsmiddel of als het teken van het beest. Sterker nog, hoe pijnlijk ook, er zijn mensen die denken dat de ‘spuit’ een gift van God is.

Hoe kan dat toch?

Gelijk in het eerste boek gaat het al fout met de mensheid. Na de schepping keek God rond “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…” (Gen. 1:31)

Ook de mens was, toen hij geschapen werd, zeer goed. God heeft de mens oprecht gemaakt. Toen God de mens schiep was er nog geen zonde in hem. Adam en Eva waren volmaakt en naar Zijn evenbeeld.

Helaas is het zo niet gebleven. De gevolgen van deze ongehoorzaamheid waren enorm. Niet alleen voor Adam en Eva, maar ook voor hun nageslacht. En zelfs voor de hele schepping. Sinds de val van Adam is heel de schepping onderworpen aan zinloosheid en vergankelijkheid (Rom. 8.20-22 & Gen 3. 15-19). Zo erg waren de gevolgen van de val dat God op een gegeven moment, toen Hij naar Zijn schepping keek,  zei:  “… Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.” (Gen. 6. 5-7)

Wat een verschil! De eerste keer dat God naar Zijn schepping keek zag Hij dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was. De tweede keer dat Hij naar Zijn schepping keek zag Hij alleen maar slechtheid en boosheid: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Gen. 6. 5).

Hoe kan dat? Bijna ieder kind die het verhaal van de zondeval leest of hoort komt met dezelfde vragen, waarom? Waarom van die ene vrucht eten, als je al keuze hebt tussen zoveel andere vruchten? Waarom je laten verleiden als je het zo goed hebt?

Maar is dit niet gelijk een spiegel voor onszelf, onze menselijke zwakheid? Willen we niet meer? De buren hebben een dakkapel, je broer heeft een grotere auto, je vriendin een beter job en meer geld, die.. en die.. en die… en door die begeerte ben je chantabel, kwetsbaar of te verleiden tot.

Juist in deze tijd moet ik veel aan Adam en Eva denken; het was de verleiding naar… en nu hebben wij in deze maatschappij de verleiding naar..? Vrijheid? Werk? Sociaal? Niet buitengesloten willen worden? Overleving hier op aarde?  En de mensen die die ‘spuit’ al wel geïnjecteerd hebben, waarschuwen ze ons als ze tot de conclusie komen dat ze zijn verleid en toch geen vrijheden terug krijgen? Of mensen die de gevolgen van de ‘spuit’ ervaren.. bieden die ons ook een hapje van die appel aan? Is er überhaupt wel wat veranderd sinds die tijd van de schepping tot nu? Of speelt de duivel nog steeds zijn smerige verleidingsspel? Vele zouden er immers verleid worden! Vele…. Zal er nog gelovige te vinden zijn als Jezus wederkeert?

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? (Luc. 18 7-8)

 

Maar God zou onze Rechtvaardigen Vader niet zijn als Hij geen uitweg bood. Hij houd van ons ondanks al onze zonde, Hij houd zelfs zoveel van ons dat Hij ons het bloed van Zijn Zoon Jezus ‘gegeven’ heeft… dankzei Zijn bloedt zijn wij mensen, vrijgekocht van de zonden. En is er vergeving mogelijk. We mogen daarom elke dag om vergeving vragen om elke zonde, hoe groot of hoe klein dan ook.

 

Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. (Rom. 16. 16-20)

 

Nee, er is ons geen kalme reis beloofd, en er zullen nog veel meer rottige dingen gaan gebeuren. De mede mens zal ons nog verder proberen uit te buiten en tweespan te spannen. En het is niet gemakkelijk om afstand te doen van je naaste en je geliefde. Maar lees het laatste stukje nog eens;

Door de genade van onze Heere Jezus Christus zal de satan spoedig onder uw voeten worden verpletterd… ow wat klinkt dat heerlijk!

Wat heeft die duivel al veel mensen de afgrond in getrokken en gelokt. Hoeveel zielen zijn er al verloren.. En hoeveel zielen moeten er nog meer verloren gaan.. Maar God de ware en enige rechtvaardige rechter komt rechtspreken! Het Licht zal het duister overwinnen- Gods licht en heerlijkheid zal het kwaad overwinnen- Halleluja! Jezus de Zoon van God heeft al gewonnen, wij mensen moeten enkel Hem erkennen, vertrouwen en volgen. (En niet in de listen van het kwaad te trappen.) Hij ziet ons- jou en mij! Hij weet dat deze tijd moeilijk is en spoort ons aan om sterk te blijven en keuzes te maken, Hij wil jou en mij helemaal, niet een beetje, niet lauw… maar helemaal en zonder twijfels.

 

 

Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,  maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.

Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Jezus brengt verdeeldheid Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. (Matt 10. 26-42)

En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Christus bevestigt Zijn Woord En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Opb 22. 6-22)

 

Echt het komt goed, pak Zijn uitgestoken hand. Bid, vecht en vertrouw, hou stand tegen de listen van het kwaad, zorg dat jij rechtvaardig en en heilig wordt geacht.... er staat ons iets moois te wachten.

Wees moedig vertrouw God

Mirjam


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.